Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Evlilik Birliğinin Sarsılması Ve Anlaşmalı Boşanma

Eşler evlilik birliğinin sarsılması durumunda anlaşmalı boşanma davası açabilir. Eğer taraflar boşanma konusunda anlaşamazlarsa davalarını çekişmeli olarak açmak zorundadır. Çekişmeli boşanma davasında davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı  hükmü uygulanmaz.

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

Anlaşmalı boşanma davasının hızlı bir şekilde sonuçlanması için davanın Anlaşmalı boşanma avukatı yardımı ile açılması gerekir. Özellikle Ankara’da açılan davalar mahkemelerin yoğunluğunu nedeniyle çok uzun sürebilmektedir. Bu nedenle Ankara ilinde açılan davalar için mutlaka Ankara anlaşmalı boşanma avukatından yardım alınmalıdır.

Medeni Kanun Madde 166 genel bir boşanma sebebidir. MK madde 166/1’e göre ‘’Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Dolayısıyla evlilik birliğinin sarsılması sonucu bir dava açılması için bir takım koşullar söz konusudur. Bunlar;

Evlilik birliği temelinden sarsılmalı ve bu sarsılma neticesinde eşlerden müşterek hayatın devamı beklenemez nitelikte olması ve de böyle bir davayı açan eşin daha az kusurlu olması gerekir.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması hadisesinin eşlerden en az biri için birliği çekilmez hale getirmiş olması gerekir.

MK madde 166/2 ‘e göre diğer eş itiraz etmezse hakim kusurlu eşin açtığı davayı reddetmez. Somut olayın koşullarını değerlendirir. Çocuk da yoksa daha kolay boşanmaya hükmedebilir. Yani  boşanma davası açan eş kusurlu olsa bile bir def’i ileri sürülmediği müddetçe hakim boşanma davasına bakmaya devam eder.

Anlaşmalı Boşanma Şartları

MK madde 166’da düzenlenen bir başka husus eşlerin boşanma hususunda anlaşmasıdır. Yani anlaşmalı boşanmadır.  Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için  evlilik birliğinin en az bir yıl sürmüş bulunması şarttır. Ayrıca eşler birbiriyle anlaşmış olmalı veya mahkemeye birlikte başvurmuş olmaları gerekmektedir. Burada hakimin takdir yetkisi söz konusu değildir. Taraflar boşanma konusunda anlaşmışlarla hakim anlaşmalı boşanmaya karar vermek zorundadır.

Anlaşmalı boşanma davasında hakimin dikkat etmesi gereken hususlar tarafların özgür iradeleriyle herhangi bir baskı, şiddet, tehdit olmadan boşanmayı isteyip istemedikleri hususudur.

Anlaşmalı boşanma davasının kısa sürede sonuçlanabilmesi için tarafların varsa çocukların velayeti, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, aile birliği içinde edinilen malların paylaşımı, maddi ve manevi tazminat konularında tam bir mutabakata varmış olması gerekmektedir. Taraflar bu anlaşmalarını hakim önünde doğruladıktan sonra yapılan protokol çerçevesinde anlaşmalı boşanma işlemini gerçekleştirebilirler.

Yorumlar (2)

  1. Cansu
  2. Buğra