Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İş Kazası Sonucu Ölen İşçinin Hak Sahiplerine Ödenen Tazminat

EŞ ve ÇOCUKLARA GELİR BAĞLANMASI
MADDE 23 – (Değişik: 1753 – 21.6.1973) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde aşağıdaki hükümler uygulanır :
I – Ölen sigortalının 88’inci madde gereğince tespit edilecek yıllık kazancının % 70’inin;
A) (Değişik: 3168 – 20.3.1985) Dul eşine % 50’si, gelir alan çocuğu bulunmayan dul eşine % 75’i,
B) (20 Mart 1985 tarih ve 3168 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
C) Çocuklardan :
a) 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olan veya çalışamayacak durumda malûl bulunan ve Sosyal Sigorta’ya, Emekli Sandıkları’na tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan (…) (*) çocuklarla, yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve Sosyal Sigorta’ya Emekli Sandıkları’na tabi bir işte çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan kız çocukların her birine % 25’i,
_____

(*) Madde23 ün (I) numaralı bendinin (C) bendinin (a) alt bendinde yer alan “erkek” ibaresi, 28.1.2004 tarih ve 25360 sayılı R.G.’de yayımlanan, 22.1.2004 tarih ve 5073 sayılı 2. maddesi hükmü gereğince, 1.2.2004 tarihinden geçerli olmak üzere madde metninden çıkarılmıştır.
_____

b) (a) fıkrasında belirtilen ve sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma düşenlerle ana ve babaları arasında evlilik bağlantısı bulunmayan yahut sigortalı babanın ölümü tarihinde evlilik bağlantısı bulunmakla beraber anaları sonradan evlenenlerin her birine % 50’si,
Oranında yıllık gelir bağlanır.
Sigortalının ölüm tarihinde 18 veya 20 yaşını doldurmuş olup, gelire hak kazanmamış durumda olan erkek çocuklar, sonradan öğrenim yaparlarsa (a) fıkrasındaki haklardan yararlanırlar.
II – Sürekli işgöremezlik geliri sermaye olarak ödenmiş bulunan sigortalının ölümü halinde, hak sahiplerine, sigortalıya verilen sermaye nazara alınmaksızın, bu Kanun hükümlerine göre gelir bağlanır.
III – Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak gelirden yukarıda belirtilen esaslara göre yararlanırlar.
IV – Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak gelirlerin toplamı, sigortalının yıllık kazancının % 70’ini geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse, hak sahibi kimselerin gelirlerinden orantılı olarak indirimler yapılır.
V – Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan gelirler çocuğun 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam eder. Çalışamayacak durumda malûl olan erkek çocukların gelirleri, bu yaşlara vardıktan sonra da kesilmez. Ancak, geliri kesilen erkek çocuklardan sonradan çalışamayacak durumda malûl olanlara, Sosyal Sigorta’ya yahut Emekli Sandıkları’na tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almaları şartı ile, malûllük durumlarının tespitine esas teşkil eden rapor tarihini takip eden aybaşından itibaren yeniden gelir bağlanır. 101’inci madde hükmü saklıdır.
VI – (Değişik: 3168 – 20.3.1985) Sigortalının dul eşi evlenirse geliri kesilir. Gelirin kesilmesine yol açan evlenme son bulunca, gelir yeniden bağlanır. Sonraki eşinden de gelir almaya hak kazanan dul eşe, bu gelirlerden, fazla olanı ödenir.
VII – Sigortalının kız çocuklarına bağlanan gelirler, Sosyal Sigorta’ya, Emekli Sandıkları’na tabi işlerde çalışmaya ( “buralardan gelir veya aylık almaya” başladıkları veya evlendikleri tarihi takip eden devre başından itibaren kesilir. Gelirin kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkması halinde, 1’inci bölümün (C) fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla, bu tarihten başlanarak yeniden gelir bağlanır. Ancak, evliliğin son bulması ile kocasından da gelir almaya hak kazanan kimseye, bu gelirlerden, fazla olanı ödenir.
VIII – (Ek bend: 2167 – 29.6.1978) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün % 50 veya daha fazlasını kaybederek sürekli işgöremezlik geliri almakta iken ölenlerin de, ölümün malûliyete esas olan iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, hak sahiplerine gelir bağlanır.
ANA VE BABAYA GELİR BAĞLANMASI
MADDE 24 – (Değişik: 1186 – 23.10.1969) Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve çocuklarına bağlanması gereken gelirlerin toplamı sigortalının yıllık kazancının % 70’inden aşağı ise, artanı eşit hisseler halinde  “sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmayan veya 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylık hariç olmak üzere buralardan her ne ad altında olursa olsun gelir veya aylık almayan” ana ve babasına gelir olarak verilir. Ancak, bunların her birinin hissesi sigortalının yıllık kazancının % 70’inin dörtte birini geçemez.
Sigortalının ölümü ile eşine ve çocuklarına bağlanabilecek gelirlerin toplamı, sigortalının yıllık kazancının % 70’inden aşağı değilse ana ve babanın gelir bağlanma hakları düşer.