Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Boşanma Davası

Günümüzde en sık açılan davalardan biri de boşanma davasıdır. Boşanma oranları her geçen gün artmaktadır. Bu artışın altında bir takım nedenler vardır. Örnek vermek gerekirse kadınların çalışma hayatına katılması sonucunda ekonomik özgürlüğe ulaşması, internet kullanımın yaygınlaşması sonucunda facebook, tinder, instagram gibi sosyal platformların kullanılmaya başlamasının beraberinde getirdiği aldatma olayları, ekonomik nedenler, ailelerin evliliğe müdahalesi, diziler ve sinemalardaki olayların toplumun ahlak anlaşıyımı değiştirmesi gibi nedenler boşanma davası sayısındaki artışın sebepleri arasındadır.

Boşanmanın en sık görüldüğü illerin başında ise Ankara gelmektedir. Ankara’da meydana gelen boşanmalar, Türkiye’de meydana gelen boşanmaların yaklaşık yüzde onunu oluşturmaktadır. Ankara’da meydana gelen boşanmaların çok büyük bir kısmı anlaşmalı boşanma şeklinde olmaktadır. Zira anlaşmalı boşanma davası oldukça kısa sürede sonuçlanan ve şartları taraflarca belirlenen bir boşanma türüdür. Bu davaların bu kadar kısa sürmesinde şüphesiz biz boşanma avukatlarının da büyük bir rolü vardır. Avukat yardımı ile açılan anlaşmalı boşanma davaları yaklaşık olarak bir hafta gibi bir sürede sonuçlanmaktadır. Bu süreye kararın yazılması ve kesinleştirilmesi için geçen süreler dahil değildir.

Boşanma davaları aile mahkemesinin görev alanına giren davalardır. Eğer bulunduğunuz ilde aile mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemesi bu davaları aile mahkemesi sıfatıyla görür. Boşanma davaları evliliğin son altı aydır devam ettiği yerde açılabileceği gibi tarafların ikamet ettiği yerde de açılabilir. Bu davalardaki yetki kesin yetki olmadığı için süresi içerisinde yetki itirazında bulunulmadığı sürece herhangi bir yerdeki mahkeme tarafından da görülebilen bir davadır. Boşanma davaları yazılı yargılama usulüne tabidir. Boşanma davaları iki şekilde açılabilir. Bunlardan ilki anlaşmalı boşanma davası, ikicisi ise çekişmeli boşanma davasıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası en hızlı sonuçlanan davalardandır. Ayrıca bu davalarda boşanmanın ne şartlarda gerçekleşeceği taraflarca belirlenir. Anlaşmalı boşanma davasının bir takım şartları vardır. Bu davanın kabul edilebilmesi için tarafların evliliğinin en az bir sene sürmüş olması gerekir. Bunun yanında tarafların boşanma ve boşanmanın mali sonuçları konusunda anlaşmış olmasaı gerekir. Boşanmanın mali sonuçları ise; iştirak nafakası, mal paylaşımı, yoksulluk nafakası, maddi manevi tazminat gibi konuları kapsar. Ayrıca velayet ve çocukla kişisel ilişki hususlarının da bu anlaşma içine dahil edilmesi gerekir. Eğer taraflar bu şartlarda anlaşamaz iseler anlaşmalı şekilde boşanamazlar.

Anlaşmalı boşanma davası açılırken mahkemeye bir anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü sunulması gerekir. Dava dilekçesi mutlaka HMK’da yer alan dava dilekçesi şartlarını taşımalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü ise yukarda yer alan hususları kapsamalı ve hakimin kabul edebileceği şekilde hazırlanmalıdır. Bu protokol hazırlanırken bir takım hatalar yapıldığı için taraflar gereksiz zaman kaybı yaşamaktadırlar. Bu tür zaman ve hak kayıplarının önüne geçebilmek için söz konusu davanın boşanma avukatı yardımı ile açılması çok önemlidir. Bu konuda bir hukuki desteğe ihtiyaç duyarsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davası

Tarafların evliliği bir seneden az sürmüşse veya taraflar boşanma konusunda anlaşamıyorlarsa bu durumda davalarını çekişmeli boşanma davası şeklinde açmaları gerekir. Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davalarına göre uzun süren davalardır. Bu boşanma şeklinde her şeye hakim karar verir. Taraflar bu şartlarda söz hakkına sahip değildir. Bu davalar oldukça zor davalar olduğu için boşanma avukatı ile açılması gereken davalardır. Eğer boşanma avukatı ile bu yola çıkılmaz ise hem hak kayıpları hem de zaman kayıplarının yaşanması muhtemeldir.

Çekişmeli boşanma davaları genellikle şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı iddiasıyla açılır. Fakat kanunda yer alan özel boşanma sebepleri ile açılması mümkündür. Özel boşanma sebepleri ise akıl hastalığı, zina, terk, pek kötü muamele gibi nedenlerdir. Çekişmeli boşanma davasının kabul edilebilmesi için boşanma nedenlerinin ispatlanması gerekir. Boşanma nedenleri her türlü delille ispatlanabilir. Fakat bu delillerin yasal yollardan edinilmiş olması gerekir. Bu davalarda en sık başvurulan delil tanık delilidir.

Boşanma Davasında Neler Delil Olabilir

Taraflar anlaşmalı boşanma davası açıyorlarsa herhangi bir çekişme olmadığından herhangi bir delil sunmaya gerek yoktur. Sadece boşanma protokolü ve dava dilekçesi ile bu davayı açabilirler. Fakat çekişmeli boşanma davası açılıyorsa mutlaka bir delil sunmak gerekir. Zira bu davalar ispatlanamazsa reddedilir. Boşanma davasında yasal yoldan elde edilen her türlü delil kullanılabilir. Genellikle tanık delili ile bu davalar ispatlanır. Fakat mesaj kayıtları, fotoğraflar, video kayıtları, facebook gibi sosyal meyda platformlarından elde edilecek deliller mahkemede delil olarak kullanılabilir. Boşanma davalarında ispat hususu oldukça önemlidir. Biz bir Ankara boşanma avukatı olarak bu konudaya oldukça önem göstermekteyiz. Zira müvekkillerimizin davayı kazanabilmesi için ispat hususu büyük önem arz etmektededir.

Boşanma Davasında Maddi Manevi Tazminat

Boşanma davası açan eşler bu davayla birlikte maddi manevi tazminat talebinde bulunabilir. Maddi manevi tazminat talebinin kabul edilebilmesi için boşanmaya neden olan olaylarda karşı tarafın kusurlu olması gerekir. Ya da tazminat talep eden kişinin kusurunun karşı taraftan daha az olması gerekir. Bu şartlar sağlanırsa maddi manevi tazminat talebi kabul edilir. Boşanmada maddi tazminat tarafların mevcut ve beklenen menfaatlerinin zedelenmesi nedeniyle verilir. Manevi tazminat ise boşanmaya neden olaylar nedeniyle kişinin yaşadığı manevi çöküntüyü bir nebze olsun dindirmek amacıyla verilir. Boşanma davasıyla açılan tazminat davaları harca tabi değildir. Bu nedenle taraflar istediği tutarı talep edebilir. Fakat bu tutarlar belirlenirken tarafların sosyal ekonomik durumları göz önüne alınmalıdır. Bu konuda ayrıntılı bilgi sahibi olmak isterseniz biz boşanma avukatlarından yardım alabilirsiniz.

Boşanma Davasında Nafaka

Boşanma davalarında iki çeşit nafakaya hükmedilir. Bunlardan ilki müşterek çocuklar için verilmesi gereken iştirak nafakasıdır. İkincisi ise eşe ödenen yoksulluk nafakasıdır. Bu nafakalar dava süresi boyunca tebdir nafakası olarak talep edilir. Bu nafaka tutarları belirlenirken tarafların sosyal ekonomik durumları göz önüne alınır ve tarafların mevcut hayat standartları korunmaya çalışılır. Nafaka tutarları aylık olarak ödenir. Zamanla değişen şartlara göre nafakanın artırılması veya azaltılması mahkemeden talep edilebilir. Mahkeme tarafından hükmedilen nafaka ödenmezse ise hapis cezası çıkma ihtimali vardır. Çocuklar için hükmedilen iştrak nafakası çocuk reşit olunca son bulur. Eş için hükmedilen yoksulluk nafakası ise eşin evlenmesi ile kendiliğinden ortadan kalkar, eşin işe girmesi veya evli gibi hayat sürmesi halinde ise mahkeme kararına ihtiyaç vardır.

Boşanma Davasında Velayet

Boşanma davası açılırken en çok rekabetin yaşandığı husus velayet hususudur. Her iki eş de müşterke çocuğun velayetini almak istemesi durumunda bu konuda karar aile hakimi tarafından verilir. Aile hakimi gerek görürse çocuğun velayetinin kime verileceği konusunda sosyal hizmet uzmanlarından rapor alabilir. Yaşı küçük olan çocuk anne ilgi ve şefkatine ihtiyaç duyduğundan velayet anneye verilir. Fakat bu kuralın aksi durumlarda söz konusu olabilir. Örneğin annenin hayat şartlarının çocuğun geleceği açısından tehlike arz etmesi durumunda velayet babaya verilebilir. Velayet hakkında karar verilirken çocuğun yaşı belirli bir seviye gelmiş ise hakim mutlaka çocuğu dinler. Çocuğun bu konuda iradesi oldukça önemlidir. Çocuk hakları sözleşmesi bu hususu düzenlemektedir. Velayet kendisine verilmeyen taraf için aile hakimi çocukla kişisel ilişki tesis eder. Eğer taraflar anlaşırsa bu günlere uymak zorunda değildir. Fakat anlaşma olmazsa mutlaka bu günlere riayet edilmelidir.

Boşanmada Mal Paylaşımı

Edinilmiş mallara katılması rejiminin geçerli olduğu evliliklerde 2002 yılından sonra ve evlilik birliği içerisinde edinilen mal varlıkları ortaktır. Eğer mal evlilik birliğinden önce edilnilmişse ya da tarafların kişisel malı ise bu durumda ortak değildir. Aileden miras olarak kalan mallar kişisel mal olduğundan ortak değildir. Mal paylaşımı davası boşanma davasından sonra açılması gereken bir davadır. Zira boşanma davası kesinleşmeden mal paylaşımına ilişkin bir karar verilemez. Boşanma davası sonucunda red kararı verilmesi durumunda evlilik sonlanmamış olacağından mal rejimi davası da konusuz kalmış olur. Mal rejiminden kaynaklı davalar oldukça karmaşık davalardır bu yüzden mutlaka avukat yardımı alınmalıdır. Bu konuda hukuki bir desteğe ihtiyacınız olursa çekinmeden bize ulaşabilirsiniz.

Boşanma Davası Nerede Açılır

Boşanma davaları aile mahkemesinin görevine girmektedir. Bu sebeple bu davalar bulunduğunuz ildeki aile mahkemesinde açılır. Bulunduğunuz ilde birden çok aile mahkemesi varsa dosyanın hangi mahkemeye gideceğine hukuk tevzi bürosu karar verir. Örneğin Ankara ilinde 11 tane aile mahkemesi bulunmaktadır. Bu nedenle davalar hukuk tevzi bürosunda açılır. Fakat bulunduğunuz yerde bir tane aile mahkemesi varsa oranın kaleminde açma şansınız da vardır. Taraflar yaşadıkları yerde veya evliliğin son altı aydır devam ettiği yerde bu davayı açabilir. Mesela evlilik Ankara devam etmişse ve taraflar şuan başka ilde bulunuyorsa davayı Ankara’da açabilirler. Boşanma avukatları ankara yazımız ilginizi çekebilir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma davası açmak için öncelikle bir boşanma dava dilekçesi oluşturmak gerekir. Bu dilekçe HMK’nın aradığı şartları taşımak zorundadır. Bu dilekçede taraflar evlilik içerisinde yaşamış oldukları ve boşanmaya sebep olacak olayları ayrıntılı bir şekilde yazar ve hangi delillerle ispatlanacağını belirtir. Daha sonra bu dilekçe mahkemeye sunulur, gider avansı ve harçlar ödendikten sonra dava açılmış olur. Boşanma davasında bu dilekçe davanın temelini oluşturduğu için çok iyi hazırlanmalıdır. Zira bu boşanma dilekçesinde yapacağınız hatalar hak kayıplarına neden olabilir. Bu nedenle bu boşanma dava dilekçesi mutlaka avukat yardımı ile hazırlanmasını tavsiye ederim. Bu konuda herhangi bir hukuki desteğe ihtiyacınız olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  1. Melike