Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Mal Rejiminden Kaynaklı Tapu İptal Tescil Davası

Boşanma davası kesinleştikten sonra mal rejiminin tasfiye işlemlerine geçilir. Mal rejiminin tasfiyesi ayrı bir dava üzerinden yürür. Bu dava açılırken nispi harç ödenir. Eğer evlilik içerinde bir ev alınmışsa bu evin paylaşımı eşit şekilde yapılır. Fakat bazı durumlarda ev dava açmadan önce satılabilir. Bu durumda mal rejiminden kaynaklı tapu iptal tescil davası açmak gerekir.

Bu dava açılırken malı satın alan üçüncü kişi davalı olarak gösterilir. Bu dava oldukça zor ve ispatlanması güç bir davadır. Bu sebeple bu davanın mutlaka bir boşanma avukatı vasıtasıyla açılmasını tavsiye ederim. Aksi halde hak kayıpları yaşanabilir.

Mal rejiminden kaynaklı tapu iptal tescil davası açabilmek için bir takım şartların gerçekleşmiş olması gerekir. Bu şartlardan ilki evin boşanma davası açmadan 1 yıl içinde satılmış olmasıdır.

Eğer kötü niyetli bir satış var ise bu durumda bir yıllık süreye riayet edilmez. Bunun yanında söz konusu evin mutlaka evlilik içerisinde alınmış olması gerekir. Taraflardan birinin kişisel malı sayılan bir taşınmaz için böyle bir dava açılamaz.

Mal Kaçırma Kastıyla Satılan Ev Tapu İptal Davası

Boşanmayı düşünen kişiler dava sonunda karşı tarafa mal vermemek için bir takım taşınmazları evlilik içerisinde satabilir. Böyle bir durumda yapılması gereken bu evin mal kaçırmak kastıyla satıldığını ispatlamaktır. Eğer bu husus ispatlanırsa satılan evin tapusu iptal edilir.

Bu davalar bir çok teknik ayrıntı bulunmaktadır. Bu sebeple davanın uzman bir boşanma avukatı ile takip edilmesi gerekir. Aksi halde süreç uzayabileceği gibi davanın reddilme ihtimali de vardır.

Mal Rejiminden Kaynaklı Tapu Davası

Mal rejiminden kaynaklı tapu davası, taşınmazın bulunduğu yerde açılabilir. Örneğin taraflar başka bir yerde ikamet ediyor olsa bile taşınmaz Ankara’da ise bu dava Ankara ilinde açılabilir.

Bu dava boşanma kesinleştikten sonra en geç bir yıl içinde açılmalıdır. Mal rejiminden kaynaklı davalarda görevli mahkeme aile mahkemesidir. Eğer bulunduğunuz ilde aile mahkemesi yoksa davaya asliye hukuk mahkemesi aile mahkemesi sıfatyıla bakar. Mal rejiminden kaynaklı tapu iptal tescil davası konusunda ayrıntılı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Mal Reijimi Tapu İptal Davası Yargıtay Kararları

T.C.
YARGITAY
1. Hukuk Dairesi

E:2011/8806
K:2011/10610
T:20.10.2011

Tapu İptali ve Tescil
Yolsuz Tescil

Özet
Taşınmaz satışının vekil aracılığıyla yapılması, vekilin vekaletnamede taşınmaz satışına dair bir yetkisinin bulunmaması, yapılan temlik işlemine davacının bir icazetinin olmaması halinde vekaletname taşınmaz mülkiyetinin naklini sağlamayacağından, buna dayalı olarak satış yapılamaz. Satış yetkisi bulunmadığı halde yapılan taşınmaz temliki yolsuz tescil niteliğini taşır.

4721 s. Yasa m. 1023,1025

Taraflar arasında görülen davada;
Davacı, kayden maliki olduğu 626 ada 12 parsel sayılı taşınmazı vekili Nevzat’ın rızası dışında davalıya satış suretiyle temlik ettiğini, vekil ile davalı arasında görülmekte olan boşanma davası sırasında anlaşma protokolü yapılıp devrin gerçekleştirildiğini, daha sonra davalının boşanmaktan vazgeçip protokole aykırı davrandığını ileri sürerek tapu kaydının iptali ile adına tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, dava konusu taşınmazı bedelini ödeyerek satın aldığını, iddiaların doğru olmadığını belirtip davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddianın sabit olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Karar, davacı mirasçıları tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla, tetkik hakiminin raporu okundu. Düşüncesi alındı.

Dosya incelendi. Gereği görüşülüp, düşünüldü.
Dava, tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içeriğinden, toplanan delillerden; davacının kayden maliki olduğu 626 ada 12 parsel sayılı taşınmazın 10.02.2005 tarihli akitle vekili Nevzat tarafından satış suretiyle davalıya temlik edildiği, satışa konu 01.03.1994 tarih, 2890 yevmiye nolu vekaletnamede vekil Nevzat’a taşınmaz satışına dair yetki verilmediği anlaşılmaktadır.

Hemen belirtilmelidir ki, taşınmazın satışının vekil aracılığıyla yapıldığı, vekil Nevzat’ın 01.03.1994 tarih, 2890 yevmiye nolu vekaletnamede taşınmaz satışına dair bir yetkisinin bulunmadığı, yapılan temlik işlemine de davacının bir icazeti bulunmadığı gözetildiğinde böylesi bir vekaletnamenin taşınmaz mülkiyetinin naklini sağlamayacağı ve buna dayalı olarak satış yapılamayacağı kuşkusuzdur.

O halde, satış yetkisi bulunmadığı halde yapılan taşınmaz temlikinin Türk Medeni Kanunu’nun 1025. maddesi uyarınca yolsuz tescil niteliği taşıyacağı ve davalının ilk el olması nedeniyle Türk Medeni Kanunu’nun 1023. maddesinin koruyuculuğundan da yararlanamayacağı açıktır.

Hal böyle olunca; davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı olduğu üzere hüküm tesisi isabetsizdir.

Davacı mirasçılarının temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün (6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi aracılığıyla) 1086 sayılı HUMK’nm 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 20.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

mal-rejimden-kaynakli-tapu-iptal-tescil-davasi

  1. Gönül