Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Boşanma Davasında Zinyet Eşyaları

Boşamada ziynet eşyaları kadının zilyetliğinde sayılır. Bu nedenle diğer eşte olduğunu ispatlama yükü kadındadır. Boşanma davasında ziynet eşyaları talebi harca tabidir. Yani istenilen miktar üzerinden bir harç ödenmelidir. Ziynet eşyası ile ilgili talepte bulunmak için illa boşanma davası açılması gerekmez.

Düğünde kadına takılan altınlar kadına aittir. Düğünde erkeke takılan altınlar ise erkeğindir. Fakat farklı örr ve adete sahip yerlerde erkeğe takılan takılarda kadının sayılmaktadır.

Taraflar arasında düğün takıları konusunda pek çok çekişme yaşanmaktadır. Genellikle tarafların aileleri de bu çekişmeye dahil olmaktadır.

Bu çekişme giderilmediği zaman altınların kimde kalacağına hakim karar verir. Biz boşanma avukatları olarak bu konularda çok fazla davaya şahit olmuş durumdayız. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz.

Düğünde Takılan Altınlar Kime Aittir

Boşanma davası açıldıktan sonra taraflar isterlerse ayrı bir dava açarak ziynet eşyası talebinde bulunabilir. Boşanma davasında ziynet eşyaları konusunda bir talepte bulunulursa Ankara’da görev yapan bazı hakimler dosyaların ayrılmasına karar vermekte ve ziynet eşyası talebini ayrı bir dava olarak görmektedir.

Yukarıda düğünde takılan altınlar kime aittir sorusunun yanıtını vermiştir. Şimdi bu davanın nasıl ilerlediğini inceleyelim. Öncelikle kadın, ziynet eşyalarının kendisinden alındığını ispatlamalıdır. Daha sonra bu altınların ne kadar olduğu konusunda mahkeme somut deliller sunmalıdır.

Genenllikle düğün kasetleri incelenerek altınların miktarı tespit edilmeye çalışmaktadır. Daha sonra kuyumcu bir bilirkişi seçilerek altınların Türk Lirası karşılığının ne kadar olduğu tespit edilir ve belirlenen bu tutar üzerinden davanın kabulüne karar verilir.

Düğün Takıları Nasıl Geri Alınır

Düğün takıları kendisinden rızası dışında alınan kişi eğer boşanma davası açmışsa boşanma davasında ziynet eşyaları konusunda bir talepte bulunmalıdır. Eğer boşanma davası açmamışsa bu durumda ayrı bir dava açarak ziynet eşyalarının iadesini isteyebilir. Aşağıda emsal oluşturması açısıdan bir Yargıtay kararı paylaşılmıştır.

T.C. YARGITAY
2.Hukuk Dairesi
Esas: 2005/1218
Karar: 2005/4529
Karar Tarihi: 23.03.2005

ÖZET: Davacı ziynet eşyalarını aynen veya bedelini istediğinden, 4721 sayılı yasa yürürlüğe girinceye kadar mal ayrılığı, bu tarihten boşanma tarihine kadar da edinilmiş mallara katılma rejimine tabidir. Medeni kanunun ikinci kitabından kaynaklanan ihtilaflara aile mahkemelerinde bakılır.

(4787 say. kan. 4. md.) (4722 say. Kan. 10.md.) (4721 say. Kan. 202.md.)
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Davacı ziynet eşyalarının aynen, bulunmadığı halde bedellerinin kendisine verilmesini istemiştir. Tarafların 14.11.2002’de boşandıkları, kararın 19.11.2003’te kesinleştiği, eşler arasında evlendikleri tarihten 4721 sayılı Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihine kadar mal ayrılığı, boşanmalarına kadar da edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulandığı anlaşılmaktadır. (4722 S.K. m.10, MK.m.202) Medeni Kanununun ikinci kitabından kaynaklanan ihtilafların Aile Mahkemesinde bakılması gerekir. (4787 S.K.m.4/1) Mahkemece işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde görev yönünden ret kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Sonuç:Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.

  1. Remzi