Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Boşanmada Karşılık Dava

Boşanmada karşılık dava dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde açılmalıdır.

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 1999/5782

K. 1999/7763

T. 2.7.1999

• KARARIN YOK HÜKMÜNDE OLMASI ( Boşanma )

• KARŞILIK DAVANIN ŞARTLARI ( Boşanma )

• BOŞANMA ( Karşılık davanın şartları )

• YOK HÜKMÜNDE MAHKEME KARARI

ÖZET : Usulen açılmış karşılık dava olmadığı halde, karşılık dava varmış gibi boşanmaya ve sair isteklerin hükme bağlanmasına karar verilmesi yok hükmünde bir kararı ifade eder. Bu konu açıkca temyize getirilmemiş olsa bile kanuna açık muhalefet oluşturduğundan bozma sebebi olur.
DAVA VE KARAR: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm maddi – manevi tazminat faiz ve nafaka yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI:
Kocanın boşanma isteği üzerine, kocanın davası red edilmiş, fakat kadının karşılık davası varmış gibi boşanmaya, tarafların ortak olduğu ileri sürülen araç bedelinin yarısının ödetilmesine, sair taleplerin reddine karar verilmiştir.
Davalı karşılık davasını, cevap süresi içerisinde ( HUMK.m.195 ) açması gerekmektedir. ( HUMK.m.203 ) iki taraftan birinin talebi olmadan hakim bir davayı tetkik edip hal yolunada gidemez. ( HUMK.m.72 )
Davalı kadın, 26.8.1998’de cevaplarını vermiş, bu dilekçesinde davacıdan karşılık dava niteliğinde istekte bulunmamıştır. Daha sonraki 24.12.1998 tarihli layihada harç ödemeden isteklerini sıralamış olması karşılık dava sonucu doğurmaz. Dava olmadığına göre verilen karar yok hükmündedir. Taraflarca temyiz edilmemiş olsa bile yasaya açık muhalefetin bulunması hallerinde hükmün boşanma yönünde bozulması imkanı dahilindedir. ( HUMK.m.439/2 ) Açıklanan sebeplerle; davalı tarafından açılmış bir dava olmadığı halde, yazılı şekilde boşanmaya ve araç bedeline hükmedilmesi Usul ve Yasa’ya aykırıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre de diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/1141
K. 2004/2298
T. 26.2.2004

 BOŞANMANIN EKİ NİTELİĞİNDEKİ TAZMİNAT VE NAFAKA TALEPLERİ ( Duruşmaları Takip Etmeyen Eşin Bu Taleplerden Vazgeçmiş Sayılamayacağı )

• TAZMİNAT VE NAFAKA TALEPLERİ ( Boşanmanın Eki Niteliiğindeki – Duruşmaları Takip Etmeyen Eşin Bu Taleplerden Vazgeçmiş Sayılamayacağı )

• DURUŞMALARI TAKİP ETMEYEN EŞ ( Boşanmanın Eki Niteliğindeki Tazminat ve Nafaka Taleplerinden Vazgeçmiş Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )

• YOKSULLUK NAFAKASI VE TAZMİNAT TALEBİ ( Boşanma Davasının Eki Olduğundan Davanın Her Aşamasında İleri Sürülebilmesi – Duruşmaları Takip Etmeyen Eşin Bu Taleplerinden Vazgeçmiş Sayılamayacağı )

4721/m.174,175

ÖZET davalının maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası istemleri boşanmanın eki niteliğindedir. Yargılama aşamasında boşanma ile ilgili hüküm kesinleşinceye kadar yazılı ve sözlü olarak her zaman istenebilir. Ayrıca harca da tabi değildir. Oturumların takip edilmemesi bunlardan vazgeçme anlamına gelmez. Bu istemlerle ilgili olumlu olumsuz bir karar verilmesi gerekir.