Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Boşanma Davası Tazminat

Boşanma davası açan kişiler, isterlerse bu dava içerisinde evlilik birliği içerisinde yaşadığı olaylardan dolayı maddi manevi tazminat talep edebilir. Boşanma davası tazminat talebi dava başında yapılabileceği gibi dava devam ederkende ileri sürülebilir.

Boşanmanın fer’isi olarak açılan maddi manevi tazminat davası harca tabi değildir. Yani yüksek bir tutar talep edilse bile bunun için harç ödemeye gerek yoktur. Bu nedenle biz Ankara boşanma avukatları olarak bu tür davalarda çok yüksek miktarda tazminat talep etmekteyiz.

Boşanma davasında tazminata hükmedilebilmesi için karşı tarafın kusurlu olması gerekir. Karşı tarafın kusuru somut delillerle ispatlanabilirse mahkeme hem maddi manevi tazminata hükmedecektir.

Boşanmada Tazminat Neye Göre Belirlenir

Boşanma davası tazminat miktarı belirlenirken tarafların sosyal ekonomik durumları göz önüne alınır. Belirlenen tazminat miktarının infaz edilebilir nitelikte olması gerekir. Yani tazminat ödeme yükümlüsünün ödeyebileceği bir tutara hükmedilmelidir. Ayrıca tazminat tutarı belirlenirken tarafların kusur oranı da hesaba katılır. Kusur ne kadar fazla ise hükmedilecek tutarda o kadar yüksek olmalıdır.

Boşanma Tazminat Nasıl Alınır

Boşanma davasın içerisinde tazminat almak için öncelikle bu konuda bir talepte bulunmak gerekir. Eğer iyi bir boşanma avukatıyla çalışıyorsanız zaten o sizin adınıza bu talebi yapmış olacaktır. Daha sonra boşanmaya neden olan olaylarda karşı tarafın kusurlu olduğunun ispatlanması gerekir. Bu husus ispatlandıktan sonra hakim boşanmaya karar verir ve aynı zamanda kusursuz veya daha az kusurlu kişi lehine maddi manevi tazminata hükmeder.

Boşanma Davası Tazminat Yargıtay Kararı

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/1141
K. 2004/2298
T. 26.2.2004

• BOŞANMANIN EKİ NİTELİĞİNDEKİ TAZMİNAT VE NAFAKA TALEPLERİ ( Duruşmaları Takip Etmeyen Eşin Bu Taleplerden Vazgeçmiş Sayılamayacağı )

• TAZMİNAT VE NAFAKA TALEPLERİ ( Boşanmanın Eki Niteliiğindeki – Duruşmaları Takip Etmeyen Eşin Bu Taleplerden Vazgeçmiş Sayılamayacağı )

• DURUŞMALARI TAKİP ETMEYEN EŞ ( Boşanmanın Eki Niteliğindeki Tazminat ve Nafaka Taleplerinden Vazgeçmiş Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )

• YOKSULLUK NAFAKASI VE TAZMİNAT TALEBİ ( Boşanma Davasının Eki Olduğundan Davanın Her Aşamasında İleri Sürülebilmesi – Duruşmaları Takip Etmeyen Eşin Bu Taleplerinden Vazgeçmiş Sayılamayacağı )

4721/m.174,175

ÖZET avalının maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası istemleri boşanmanın eki niteliğindedir. Yargılama aşamasında boşanma ile ilgili hüküm kesinleşinceye kadar yazılı ve sözlü olarak her zaman istenebilir. Ayrıca harca da tabi değildir. Oturumların takip edilmemesi bunlardan vazgeçme anlamına gelmez. Bu istemlerle ilgili olumlu olumsuz bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalı vekilinin son oturuma katılmamış bulunmasına göre davalının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Davalının maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası istemleri boşanmanın eki niteliğindedir. Yargılama aşamasında boşanma ile ilgili hüküm kesinleşinceye kadar yazılı ve sözlü olarak her zaman istenebilir. Ayrıca harca da tabi değildir. Oturumların takip edilmemesi bunlardan vazgeçme anlamına gelmez. Bu istemlerle ilgili olumlu olumsuz bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Hükmün 2. bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, temyize konu diğer hususların 1. bentte gösterilen nedenle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 26.02.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  1. Fevzi