Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Boşanma Davası Süreci

Boşanmak isteyen fakat nasıl bir yol izlemesi gerektiğini bilmeyen pek çok kişi vardır. Boşanma davası süreci oldukça zorlu bir süreçtir. Boşanmak için öncelikle haklı bir boşanma nedenine ihtiyaç vardır. Halk arasında bilinen tek boşanma sebebi şiddetli geçimsizlik sebebi ile boşanmadır. Bunun dışında açılabilen boşanma davası çeşidi varmı dır.

Tabiî ki şiddetli geçimsizlik dışında da Türk Medeni Kanununda boşanma sebepleri tek tek belirtilmiştir. Bunlar sırayla;

I. ZİNA

II. HAYATA KAST, PEK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ

III. SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME

IV. TERK

V. AKIL HASTALIĞI

VI. EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI

Olarak 6 başlıkta sıralanabilir.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası

-Boşanma sebeplerinden zinayı saydınız. Ancak bildiğimiz kadarı ile zina artık türk ceza kanununda suç sayılmıyor. Bu durumda ispatı nasıl oluyor ve suç sa-yılmadığı halde boşanma sebebi nasıl olabiliyor.

Öncelikle şunun bilinmesi gerekmektedir ki zinanın suç olup olmaması ile boşanma sebebi olması arasında bir bağlantı mevcut değildir. Zaten diğer boşanma sebeplerine de baktığımızda suç işleme dışındaki boşanma sebebi dışındakilerin hiçbirinin de suç teşkil etmediği ortadadır.

-Zina sebebi ile açılacak boşanma davalarında dava açma süresi var mıdır. Yoksa süre ile kısıtlı olmadan eşler her zaman dava açabilirler mi

Eşlerden biri zina ederse, diğer eşAnkara aile mahkemesinde boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

-Zina eden taraf eşi tarafından affedilecek olursa ilerde süreleri geçmeden zinaya dayanarak dava açabilirmi

Affeden tarafın ileride bundan vazgeçerek tekrar zina sebebine dayanarak dava açma hakkı mevcut değildir. Affettikten sonra dava açılamaz ancak daha sonra başka bir zina ile daha karşılaşılırsa tabiî ki Ankara aile mahkemesinde dava açabilir.

Özel Boşanma Sebepleri

-Boşanma sebeplerinden hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış da bir boşanma nedeni bu nedir ve ne kadarlık sürede açılmalıdır. Bu dava sürecinde de eşlerden bir diğerini affederse ileride bu sebebe dayanarak dava açabilir mi

Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle Ankara aile mahkemesinde boşanma davası açabilir. Boşanma davası süreci iyi bir boşanma avukatı tarafından yürütülmelidir. Özellikle Ankara’daki boşanma davalarınız için bize ulaşabilirsiniz.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın yukarıda da bahsettiğimiz üzere tekrar bu sebebe dayanarak dava açmaya hakkı yoktur.

-Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürmeyi bir boşanma sebebi olarak açıklamıştınız. Bu davalardaki sürelerde diğer saydıklarınızla aynı zamanlarda mı açılmak zorunda her zaman açılabilir mi. Çünkü bu boşanma sebebinde anladığım kadarı ile suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme bir alışkanlık arzeden süreklilik arzeden bir olgu.

Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

-Bu saydığınız boşanma davalarının dışında bir de terk sebebi ile boşanma davası var anladığım kadarı ile bu dava çeşidini açıklar mısınız. Açılma şartları nedir. Süreleri nedir. Belli süreler varmıdır bu davayı açmak için.

Terk Nedeniyle Boşanma

Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, Ankara aile mahkemesinde boşanma davası açabilir.

Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

-Akıl hastalığı da bir boşanma nedeni bildiğim kadarı ile peki burada bu davayı açmak için dava açacak kişinin ne yapması lazım akıl zayıflığını tanıkla ispat olur mu

Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

-Bu saydıklarınızın dışında herkes tarafından sıklıkla kullanılan hatta vatandaş tarafından sadece bu şekli olduğu zannedilen bir boşanma sebebi var vatandaş ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK bu boşanma nedenini açıklayabilirmisiniz.

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

-Dava açan şahıs daha çok kusura sahipse bu sebebe dayanarak dava açabilirmi dava açılan eşin itiraz hakkı varmı dır. Davalı eş itiraz etse dava reddedilirmi yoksa hakim tarafından boşanma davasını kabul etme şansı varmıdır.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Boşanma Davasının Reddedilmesi

Boşanma davası süreci oldukça uzundur. Bu süreç içerisinde dava kabul edilebilecği gibi reddediledebilir. Davanın kazanılması için iyi bir boşanma avukatına sahip olmak çok önemlidir. Boşanma davası reddedilirse ne olur. Bir daha boşanma davası açılabilirmi

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

-Boşanma davasını bakmaya yetkili mahkeme nasıl belirlenir.

Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Boşanmada Kadının Soyadı

-Boşanan kadının soy adı meselesinde çözüm nedir. Eşinin soy adını kullanmaya devam edebilir mi

Boşanma halinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur; ancak, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Eğer kadın evlenmeden önce dul idiyse hakimden bekarlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir.

Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hakim, kocasının soyadını taşımasına izin verir.

-Hakim kadının kocasının soy ismini kullanmasına izin verirse koca tarafından ileride bu konuda itiraz etme hakkı varmıdır.

Koca, koşulların değişmesi halinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir.

Boşanma Maddi Manevi Tazminat

-Boşanmada maddi ve manevi tazminat ile nafaka neye göre belirlenir.

– Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

Boşanma Davasında Nafaka

Boşanma davası süreci içerisinde boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.

Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz

-Kadına nafaka ödenmesine karar verilirse bu kadın ölünceye kadar nafaka almaya devam eder mi. Nafakayı ortadan kaldırma şansı varmıdır. Şartları nelerdir.

İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılır.

-Boşanma davasında nafaka istenmedi ise boşandıktan sonra isteme şansı varmıdır. Nerede dava açılır.

Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Kesinleşmeden önce 1 yıl ,içinde açılır.

  1. Neslihan