3. Yargı Paketi İle İcra İflas Hukukunda Meydana Gelen Değişiklikler

1. İcra dairelerinde icra katipliği kadrosu oluşturularak, çalışanların nitelik ve sayısı artırılmıştır.

2. İcra dairelerinde çalışan personelin nakit parayla doğrudan teması kesilmiştir.

3. Alacaklılar icra takibi başlatırken, kendilerine ödenmesi gereken paranın hangi bankaya yatırılacağını bildirileceklerdir.

4. Haczedilebilecek ev eşyalarına sınırlama getirilmiştir.

5. Ülkemizde lisanslı yediemin depolarının hayata geçirilmesi hedeflenmiştir.

6. Mevcut yediemin depolarındaki malların en kısa sürede tasfiye edilmesi öngörülmüştür.

7. İcrada haksız takip ve inkar tazminat oranları %40 dan %20 ye düşürülmüştür.

8. Hacze konu bir mal elinde bulunan üçüncü kişinin, mal üzerinde hak iddia etmesi halinde bu malın muhafaza altına alınması engellenmiştir.

9. Hacizli mallar yönünden satış isteme süresi kısaltılmıştır.

10. Hacizli mal satışında elektronik ortamda ilan ve teklif imkânı getirilmiştir.