Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Kredi Kartı Borcu Sebebi İle Başlatılacak İcra Takiplerine İtiraz

1-MÜDDETLER
BAŞLAMASI VE BİTMESİ
Madde 19 – Gün olarak tayin olunan müddetlerde ilk gün hesaba katılmaz.

Ay veya sene olarak tayin olunan müddetler ayın veya senenin kaçıncı günü işlemeye başlamış ise biteceği ay veya senenin aynı gününde ve müddetin biteceği ayın sonunda böyle bir gün yoksa ayın son gününde, sonuncu gün bir tatile tesadüf ederse tatili takip eden günde biter.

Müddet son günün akşamı tatil saatinde bitmiş sayılır.

MÜDDETLERİN DEĞİŞTİRİLMEMESİ
Madde 20 – Bu Kanunun tayin eylediği müddetleri değiştiren bütün mukaveleler hükümsüzdür. Ancak herhangi bir müddetin geçmesinden istifade hakkı olan borçlu bu hakkından vazgeçebilir. Bu vazgeçme üçüncü şahıslara tesir etmez.

Madde 56 – Tatiller ve takip talikleri esnasında müddetlerin cereyanı durmaz, fakat müddetin nihayeti bir tatil veya talik gününe tesadüf ederse müddet tatil yahut talikin hitamından, sonra üç gün daha uzatılır.

IV- İCRA TEBLİĞLERİ
İCRA TEBLİĞLERİ
Madde 57 – İcraya ait tebligatta Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri caridir. Ancak borçlu, kendilerine kanunen mümessil tayin olunması icabeden şahıslardan ise icra memuru kısa bir zamanda mümessil tayin edilmesini ait olduğu makamdan ister.

Tebliğ Kanunu Medeninin 159 ve 396 ncı maddelerine göre mezun olanların meslek veya sanatına müteallik muamelelerden doğmuş bir borca dair ise kendilerine yapılır.

V- TAKİP TALEBİ
TAKİP TALEBİ VE MUHTEVASI
Madde 58 – Takip talebi icra memuruna yazı ile veya şifahen yapılır ve talepte şunlar gösterilir;
1. Alacaklının ve varsa vekilinin isim, şöhret ve ikametgahı; ve alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa Türkiye’de göstereceği ikametgahı (İkametgah gösteremezse icra dairesi ikametgahı sayılır).

2. Borçlunun ve varsa kanuni mümessilinin isim, şöhret ve ikametgahı;

3. Alacağın ve istenen teminatın Türk parası ile tutarı ve faizi alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün;

4. Senet, senet yoksa borcun sebebi;

Rehinli alacaklarda 145 inci maddedeki kayıtların dahi ilavesi lazımdır.

Alacak vesikaya müstenit ise aslının veya tasdikli suretinin takip talebi anında icra dairesine tevdii mecburidir.

İsteyen alacaklıya takip talebinde bulunduğuna ve tevdi ettiği vesikalara ve verdiği masraflara dair bedava ve pulsuz bir makbuz verilir.

TAKİP MASRAFLARI
Madde 59 – Takip masrafları borçluya aittir. Alacaklı, yapılmasını talep ettiği muamelenin masrafını peşin verir, vermezse talep hükümsüzdür.

Alacaklı ilk ödenen paradan masraflarını alabilir.

VI- ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ
1- ÖDEME EMRİ VE MÜNDERECATI
Madde 60 – Takip talebi üzerine icra dairesi bir ödeme emri yazar.

Emir :

1. 58 inci madde mucibince takip talebine derci lazımgelen kayıtları,

2. Borcun ve masrafların on gün içinde ödenmesi, borç teminat itası mükellefiyeti ise teminatın bu müddet zarfında gösterilmesi ihtarını,

3. Borcun tamamına veya bir kısmına, yahut alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazı varsa yine bu on gün içinde bildirmesi ve bildirmediği takdirde bu müddet içinde 74 üncü madde mucibince mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapis ile tazyik olunacağı ve hakikate muhalif beyanda bulunursa hapis ile cezalandırılacağı ihtarını,

4. Borç ödenmez veya itiraz olunmazsa cebri icraya devam edileceği beyanını, ihtiva eder.

2 – TEBLİĞ ZAMANI
Madde 61 – Ödeme emri borçluya takip talebinden itibaren nihayet 3 gün içinde tebliğ edilir. Takip vesikaya müstenitse, alacaklı veya müstenit tarafından verilecek imzalı sureti ödeme emrine raptolunur.

Müşterek borçlular aynı zamanda takip ediliyorlarsa hepsinin veya bir kısmının bir mümessil tarafından temsil edilmeleri hali müstesna olarak her birine ayrı ayrı ödeme emri tebliğ edilmek lazımdır.

Kanunen zammı lazımgelen müddetler mahfuzdur.

Bir borçlu hakkında aynı günde birden ziyade takip talebi varsa icra dairesi bunların ödeme emrini aynı zamanda tebliğ eder.

Borçlu hakkında muhtelif günlerde birden ziyade takip talebi varsa bunlardan hiç biri kendinden evvelki talepten önce icra edilemez.

İTİRAZ
1 – MÜDDET VE ŞEKİL
Madde 62 – İtiraz etmek istiyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden on gün içinde istida ile veya şifahen icra dairesine bildirmeye mecburdur.

Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermesi lazımdır. Aksi takdirde itiraz edilmemiş sayılır.

Borçlu isterse itirazda bulunduğuna dair kendisine bedava ve pulsuz bir vesika verilir.

2 – İTİRAZ SEBEPLERİ
Madde 63 – Muteriz, itirazında bildirdiği delil ve sebeplerle bağlı değildir.

3 – ALACAKLIYA VERİLECEK VESİKA
Madde 64 – Alacaklı isterse ödeme emrine müddeti içinde borçlu tarafından itiraz edilip edilmediğine dair icra dairesince kendisine bir vesika verilir.

4 – GECİKMİŞ İTİRAZ
Madde 65 – Borçlu kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde itiraz edememiş ise paraya çevirme muamelesi bitinceye kadar itiraz edebilir.

Ancak borçlu, maniin kalktığı günden itibaren üç gün içinde, mazeretini gösterir delillerle birlikte itirazını bildirmeye mecburdur.

İtiraz üzerine tetkik mercii takibin tatilini tensip edebilir. Merci, her iki tarafı hemen davetle dinledikten sonra mazeret ve itirazın varit olup olmadığına karar verir.

5 – İTİRAZIN HÜKMÜ
Madde 66 – Müddeti içinde yapılan itiraz takibi durdurur. Borçlu,  yalnız borcun bir kısmı hakkında itirazda bulunmuşsa, kabul ettiği miktar için alacaklı takibe devam olunmasını isteyebilir.

6 – İTİRAZIN İPTALİ
1. MAHKEMEYE MÜRACAAT SURETİYLE
Madde 67 – Takip talebine itiraz edilen alacaklı itirazın ref’i talebinde bulunmak istemezse hakkını almak için umumi hükümler dairesinde mahkemeye müracaat edebilir.

Borçlunun haksızlığına karar verilirse iki tarafın vaziyetine, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, yüzde ondan aşağı olmamak üzere, alacaklı lehine münasip bir tazminat takdir olunur.

İtiraz eden veli, vasi veya mirasçı ise, borçlu hakkında tazminat hükmolunması suiniyetin sübutuna bağlıdır.

2. İTİRAZIN REF’İ SURETİYLE
Madde 68 – Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen bir senede yahut resmi dairelerin veya selahiyetli makamların selahiyetleri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya vesikaya müstenitse, alacaklı itirazın ref’ini isteyebilir.

Borçlu itirazını varit gösterecek hiçbir vesika gösteremezse tetkik mercii itirazın ref’ine karar verir.

Borçlunun gösterdiği vesikanın imzası ihtilaflı ise itirazın muvakkaten ref’ine karar verebilir.

İtiraz birinci fıkrada gösterilen senet veya makbuz yahut vesikaya müstenit ise itirazın ref’i talebi reddolunur.

İtirazın muvakkat olmayarak ref’ine ve refi talebinin reddine dair olan kararlar on gün içinde temyiz olunabilir.

REF’İN HÜKÜMLERİ
Madde 69 – İtirazın muvakkaten kaldırılmasına karar verilir ve ödeme emrindeki müddet geçmiş bulunursa alacaklının talebi ile borçlunun malları üzerine muvakkat haciz konur.

Muvakkaten ref’i kararının tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde borçlu takibin yapıldığı mahal veya alacaklının ikametgahı mahkemesinde (borçtan kurtulma) davası açabilir.

Borçlu bu müddet içinde dava etmez veya davası reddolunursa itirazın ref’i kararı ve varsa muvakkat haciz katileşir.

Davanın reddi hakkındaki kararı temyiz eden borçlu icra dairesinden 36 ncı madde
mucibince mühlet istiyebilir.

Borçtan kurtulma davasında haksız çıkan taraf, dava veya hükmolunan şeyin yüzde onundan aşağı olmamak üzere münasip bir tazminatla mahküm edilir.

KARAR VE MÜDDET
Madde 70- Tetkik mercii, itirazın ref’i hakkındaki talep üzerine 18 inci madde hükmüne tevfikan iki tarafı davet eder ve beş gün içinde kararını verir.

MERCİİN KARARİYLE TAKİBİN TATİL VEYA İPTALİ
Madde 71- Borçlu, borcun ana ve faizlerinin ve masrafların itfa edildiğini yahut alacaklının kendisine bir mühlet verdiğini noterden tasdikli veya imzası ikrar edilmiş vesika ile isbat ederse takibin iptal yahut talikını her zaman tetkik merciinden isteyebilir.

Takibin iptal veya talikı talebinin kabul veya reddine mütedair olan kararlar on gün içinde temyiz olunabilir.

HAKSIZ ALINAN PARANIN GERİ VERİLMESİ
Madde 72- Takibe itiraz etmemiş veya ettiği itiraz hakkında refi kararı verilmiş olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı ödemek mecburiyetinde kalan şahıs ödediği tarihten itibaren bir sene içinide umumi hükümler dairesinde mahkemeye müracaat ederek paranın geriye alınmasını isteyebilir.

  1. Zeliha