Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İcra Takibinde Yetki ve Faize İtiraz

T.C. YARGITAY
19.Hukuk Dairesi
Esas: 2000/8291
Karar: 2001/2171
Karar Tarihi: 26.03.2001
ÖZET: Borçlu davalı, aleyhine başlatılan ilamsız icra takibinde, ödeme emrinin tebliği üzerine süresinde yalnızca icra dairesinin yetkisine itiraz etmiş, borcun esasına itiraz etmemiş olmakla, mahkemece, borca itiraz edilmediği ve yetki itirazının icra Tetkik Merciince incelenip sonuçlandırılması gerektiği dikkate alınarak itirazın iptali isteminin reddine karar verilmesi gerekir.
(2004 S. K. m. 50/2)
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Davacı vekili, davalının yapımını üstlendiği Karaağaç Kışlası inşaatı için hazır beton satın aldığını ancak mal bedelini ödemediğini, alacağın tahsili için başlatılan icra takibine itiraz edildiğini iddia ederek itirazın iptalini talep ve dava etmiştir.
Davalı savunmasında, takibin ve davanın yetkisiz yerde açıldığı itirazında bulunduktan sonra, davacı tarafından kesilen faturaların avans mahiyetinde olduğunu fatura tutarı kadar mal alınmadığını, icrada sadece yetkiye itiraz edildiğini beyan ederek davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davalının teslim aldığı mal bedelini ödemediği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
İİK.nun 50/2 maddesinde, yetki itirazının icra Tetkik Mercii tarafından incelenerek karara bağlanacağı öngörülmüştür. Somut olayda borçlu davalı, aleyhine başlatılan ilamsız icra takibinde, ödeme emrinin tebliği üzerine süresinde yalnızca icra dairesinin yetkisine itiraz etmiş borcun esasına itiraz etmemiştir. Bu durumda mahkemece, borcu itiraz edilmediği ve yetki itirazının icra Tetkik Merciinde incelenip sonuçlandırılması gerektiği dikkate alınarak itirazın iptali isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, işin esası incelenerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına (BOZULMASINA), peşin harcın istek halinde iadesine, 26.3.2001 gününde oybirliği ile karar verildi.

İTİRAZ
1 – MÜDDET VE ŞEKİL
Madde 62 – İtiraz etmek istiyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden on gün içinde istida ile veya şifahen icra dairesine bildirmeye mecburdur.

Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermesi lazımdır. Aksi takdirde itiraz edilmemiş sayılır.

Borçlu isterse itirazda bulunduğuna dair kendisine bedava ve pulsuz bir vesika verilir.

2 – İTİRAZ SEBEPLERİ
Madde 63 – Muteriz, itirazında bildirdiği delil ve sebeplerle bağlı değildir.

3 – ALACAKLIYA VERİLECEK VESİKA
Madde 64 – Alacaklı isterse ödeme emrine müddeti içinde borçlu tarafından itiraz edilip edilmediğine dair icra dairesince kendisine bir vesika verilir.

4 – GECİKMİŞ İTİRAZ
Madde 65 – Borçlu kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde itiraz edememiş ise paraya çevirme muamelesi bitinceye kadar itiraz edebilir.

Ancak borçlu, maniin kalktığı günden itibaren üç gün içinde, mazeretini gösterir delillerle birlikte itirazını bildirmeye mecburdur.

İtiraz üzerine tetkik mercii takibin tatilini tensip edebilir. Merci, her iki tarafı hemen davetle dinledikten sonra mazeret ve itirazın varit olup olmadığına karar verir.

5 – İTİRAZIN HÜKMÜ
Madde 66 – Müddeti içinde yapılan itiraz takibi durdurur. Borçlu,  yalnız borcun bir kısmı hakkında itirazda bulunmuşsa, kabul ettiği miktar için alacaklı takibe devam olunmasını isteyebilir.