Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Boşanma Nedenleri

Boşanma davasının kabul edilebilmesi için mahkemeye bir boşanma nedeni sunmak gerekir. Boşanma nedenleri çok çeşitlidir. Genel olarak boşanma davaları şiddetli geçimsizlik nedenine dayanır. Fakat şiddetli geçimsizlik kavramı soyut bir kavramdır. Bu kavramın içinin doldurulması gerekir. Yani mahkemeye somut boşanma nedenleri sunmak gerekir.

Örneğin darp, hakaret, aldatma, ilgisizlik, iktidarsızlık gibi nedenler boşanma nedeni olarak kabul edilebilir. Fakat biz anlaşamıyoruz, aramızda kültür farklılığı var gibi iddiarla boşanmanız mümkün değildir. Bu nokta da biz Ankara’da görev yapan bir boşanma avukatı olarak müvekkillerimizin davasının olumlu sonuçlanması için davadan önce sıkı bir şekilde çalışarak boşanma nedenlerini somutlaştırıyoruz ve ispat konusunda yol haritamızı belirliyoruz.

Boşanma davası açarken sadece boşanma nedeni ileri sürmek yeterli değildir. Bu boşanma nedenleri somut delillerle ispatlanmalıdır. Ayrıca boşanma nedeni olarak ileri sürülen olaylarda kusurun karşı taraftan kaynaklanması gerekir. Yani bir kişi hem kusurlu hareketlerde bulunup hem de boşanma davası açamaz. Açarsa reddedilir.

Bu yüzden dava açan tarafın kusursuz ya da en azıdan daha az kusurlu olması gerekir. Tarafların hukuki bilgisi bu konuda sonuca ulaşmak için yeterli olmadığından dava açmadan önce boşanma avukatı yardımı almak çok önemlidir.

Boşanma Nedenleri Ankara

Ankara’da meydana gelen boşanmaların büyük bir kısmı anlaşmalı şekilde gerçekleşmektedir. Anlaşmalı boşanma davasında somut bir boşanma nedeni sunmaya gerek yoktur. Fakat çekişmeli olarak açılan boşanma davalarında mutlaka bir boşanma nedeni sunmak gerekir.

Bu zamana kadar Ankara’da çok fazla boşanma davasına girdiğim ve olumlu sonuçlandırdığım için hangi boşanma nedenlerinin kabul edilebileceği konusunda büyük bir tecrübeye sahibim. Bu tecrübeye dayanarak söyleyebilirim ki ispatlanması mümkün olmayan bir boşanma nedenine dayanmak büyük hatadır. Konuyla ilgili olarak ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Tek Celsede Boşanma Nedenleri

Boşanma davası açan kişilerin büyük bir çoğunluğu davanın bir an evvel bitmesini arzu eder. Bu nedenle tek celsede boşanmak için ne yapmalıyım gibi sorular sorarlar. Tek celsede davayı bitirebilecek bir boşanma nedeni yoktur. Çekişmeli açılan bir dava en az iki duruşma sürecektir.

Bu nedenle tek celsede boşanmak arzu ediyorsanız anlaşmalı boşanma davası açmalısınız. Anlaşmalı boşanma davası oldukça kısa sürede sonuçlanan ve tek celsede biten davalardır. Bunun dışında diğer boşanma nedenleri ile açılan davalar tek celsede sonuçlanmaz.

Boşanma Nedenleri Yargıyat Kararları

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2009/4946
K:2010/6706
T:06.04.2010

AİLE HUKUKU
BOŞANMA KOşuLLARI
TANIK ANLATIMLARI
YETERSİZ KANITLAR

Özet
Evlilik birliğinin boşanmaya yol açacak şekilde temelinden sarsıldığını göstermeyen elverişsiz ve yetersiz tanık anlatımlarına dayanılarak boşanma kararı verilmiş olması isabetli değildir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih ve numarası gösterilen hükme temyiz edilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü.
Terk hukuki sebebine dayalı bir dava bulunmamaktadır.
Türk Medeni Kanunu’nun 166/1-2. maddesi uyarınca; boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir. Oysa dinlenen davacı tanıklarının sözlerinin bir kısmı Türk Medeni Kanunu’nun 166/1. maddesinde yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverişli olmayan beyanlar olup, bir kısmı ise, sebep ve saiki açıklanmayan ve inandırıcı olmaktan uzak izahlardan ibarettir. Bu itibarla davanın reddi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşürülerek yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 06.04.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.