Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme

Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Boşanma davasında yetkili mahkeme Türk Medeni Kanunu’na göre belirlenir.

Boşanmada yetki kamu düzeninde olmadığı için süresi içerisinde yetkisizlik itirazında bulunulmazsa yetkisizlik kararı verilemez. Yetki itirazı cevap dilekçesi ile birlikte süresi içerisinde mahkemeye sunulmalıdır.

Eğer yetkisiz bir mahkemede dava açılırsa ve karşı taraf yetki itirazında bulunursa bu durumda mahkeme yetkisizlik kararı verir. Böyle bir durumda ciddi süre kayıpları yaşanır. Bu sebeple dava açmadan önce yetkili mahkemenin hangisi olduğu iyice araştırmalıdır. Bu konuda boşanma avukatı yardımı alınması hataların önüne geçecektir.

Avukatsız olarak açılan boşanma davalarında çok ciddi süre kayıpları yaşabileceği gibi yanlış ve hatalı açılan davalar nedeniyle davanın reddedilmesi de mümkündür.

Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır

Boşanma davalarında görevli mahkeme aile mahkemesidir.  Aile mahkemeleri her adliyede bulunmayabilir. Büyük illerde çok sayıda aile mahkemesi vardır. Örneğin Ankara’da 11 tane aile mahkemesi bulunmaktadır. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde boşanma davası asliye hukuk mahkemesinde görülür.

Boşanma davasında yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri veya tarafların son 6 aydır ikamet ettiği yerdir. Boşanma davası aile mahkemesine hitaben yazılan bir dilekçe ile açılır. Bu dilekçede boşanma sebebi olan olaylar ayrıntılı şekilde belirtilir.

Boşanma davası açılırken bir takım harçlar ve giderler vardır. Bu harçlar ve giderler ödenmeden davanın açılması mümkün değildir.  Bunun yanında bir de boşanma avukatı için ödenen ücret mevcuttur. Bu ücret avukat ile müvekkil arasında yapılan anlaşma ile belirlenir.

Boşanmada Davasında Yetkiye İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2007/2450
K. 2007/16188
T. 21.11.2007

• BOŞANMADA YETKİLİ MAHKEME ( Eşlerden Birinin Yerleşim Yeri veya Davadan Önce Son Defa Altı Aydan Beri Birlikte Oturdukları Yer Mahkemesi Olduğu )

• EŞLERİN YERLEŞİM YERİ ( Boşanma Davalarında Yetkili Mahkeme Eşlerden Birinin Yerleşim Yeri veya Davadan Önce Son Defa Altı Aydan Beri Birlikte Oturdukları Yer Mahkemesi Olduğu )

• YERLEŞME AMACIYLA OTURMA ( Davacı Kadının Ailesinin Yanında Geçirdiği 1 Yıla Yakın Süre Nazara Alındığında Bu Yere Yerleşme Amacıyla Bulunduğunun Kabulü Gerektiği – Boşanma Davasında Yetki )

4721/m.168

ÖZET : Boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Tarafların evlendikten sonra üç ay birlikte kaldıkları sabit olmakla, altı aydan beri birlikte oturma hususu gerçekleşmemiştir.

Davacı kadın 27.8.2005 tarihinde ailesinin bulunduğu Bozcaada’ya dönmüş, 16.6.2006 tarihinde boşanma davasını açmıştır. Davacı kadının ailesinin yanında geçirdiği süre nazara alındığında Bozcaada’ya yerleşme amacıyla bulunduğunun kabulü ile davanın esasının incelenmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. ( TMK.md.168 ) Tarafların evlendikten sonra üç ay birlikte kaldıkları sabit olmakla, altı aydan beri birlikte oturma hususu gerçekleşmemiştir.

Davacı kadın 27.8.2005 tarihinde ailesinin bulunduğu Bozcaada’ya dönmüş, 16.6.2006 tarihinde boşanma davasını açmıştır. Davacı kadının ailesinin yanında geçirdiği süre nazara alındığında Bozcaada’ya yerleşme amacıyla bulunduğunun kabulü ile davanın esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde davalının yetki itirazının kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün açıklanan sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.11.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  1. Hasan