Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Ziynet Davası, Çeyiz Eşyalarının İadesi

Boşanma davalarında en sık karşılan olaylardan birisi de çeyiz eşyalarının iadesidir. Taraflar evlenmeden önce ciddi harcamalar yapmakta ve çeyiz eşyası almaktadır. Bunun yanında düğünde takılan bir takım ziynet eşyaları da bulunmaktadır. Boşanma davası açıldığında bu ziynet eşyalarının ve çeyizlerin iadesi istenebilmektedir.

Fakat bazı mahkemeler ziynet eşyası talebinin ayrı bir dava ile açılması gerektiğini düşünmektedir. Özellikle Ankara’da bir çok aile mahkemesi ziynetle ilgili talepleri boşanma davasının konusu olmadığı gerekçesiyle tefrik etmekte yada ayrı bir ziynet davası açılmasını istemektedirler.

Ziynet ve çeyiz eşyalarının iadesi hususu oldukça karmaşıktır. Bu süreçte aile hakimleri bilirkişilerden yardım almaktadır. Özellikle tutarın belirlenmesi hususunda hakimlerin yeterli bilgisi olmadığından dosya bilirkişi marifetiyle sonuca ulaşmaktadır. Böyle karmaşık ve zor bir davayı tarafların kendi başına sonuçlandırabilmesi oldukça zordur. Bu nedenle bu davalarda mutlaka bir boşanma avukatı yardımı alınmasını tavsiye ederim.

Ziynet Eşyalarının İadesi

Türk kültüründe düğünlerde geline ve damada bazı takılar takılmaktadır. Bu takıların değeri çoğu zaman yüksek miktarda olabilmektedir. Bazı durumlarda özellikle geline takılan takılar, damat veya damadın ailesi tarafından alınmaktadır. Bu gibi durumlarda bir zinyet davası açmak ve bunların iadesini sağlamak gerekir. Bu davaların kazanılması için iddiaların ispatlanması gerekir Bu hususu ispatlamak oldukça zordur. Bu nedenle bu davaların boşanma avukatı tarafından açılması oldukça önemlidir.

Çeyiz Eyşalarının İadesi

Evlenme sürecinde taraflar ciddi harcamalar yaparak çeyiz eşyası almaktadır. Daha sonra bu kişiler boşanma sürecine girince bu çeyiz eşyaları konusunda çok fazla çekişme yaşanmaktadır. Bu nedenle bu çekişmeler genellikle mahkeme kararı ile sonuca ulaşır. Çeyiz eşyalarının iadesi için mutlaka bir talep olmalıdır. Sadece boşanma davası açan kişiler bu konuda bir talepte bulunmazsa hakim bu eşyalar konusunda karar vermez. Ayrıca bu davalarda çeyiz eşyalarının miktarı üzerinden bir harç yatırmak gerekir.

 

T.C. YARGITAY

2.Hukuk Dairesi
Esas: 2005/1218
Karar: 2005/4529
Karar Tarihi: 23.03.2005

ÖZET: Davacı ziynet eşyalarını aynen veya bedelini istediğinden, 4721 sayılı yasa yürürlüğe girinceye kadar mal ayrılığı, bu tarihten boşanma tarihine kadar da edinilmiş mallara katılma rejimine tabidir. Medeni kanunun ikinci kitabından kaynaklanan ihtilaflara aile mahkemelerinde bakılır.

(4787 say. kan. 4. md.) (4722 say. Kan. 10.md.) (4721 say. Kan. 202.md.)
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Davacı ziynet eşyalarının aynen, bulunmadığı halde bedellerinin kendisine verilmesini istemiştir. Tarafların 14.11.2002’de boşandıkları, kararın 19.11.2003’te kesinleştiği, eşler arasında evlendikleri tarihten 4721 sayılı Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihine kadar mal ayrılığı, boşanmalarına kadar da edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulandığı anlaşılmaktadır. (4722 S.K. m.10, MK.m.202) Medeni Kanununun ikinci kitabından kaynaklanan ihtilafların Aile Mahkemesinde bakılması gerekir. (4787 S.K.m.4/1) Mahkemece işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde görev yönünden ret kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Sonuç:Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 23.03.2005 (Çrş.)