Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Trafik Kazası Tazminat Davası Tazminatı Davaları, Ölümlü Trafik Kazalarında Tazminat

Meydana gelen ölümlü trafik kazalarında tazminat davası açılabilir. Bu zarar sürücü ve işletenden istenebileceği gibi sigorta şirketinde de istenebilmektedir. Trafik kazaları neticesinde meydana gelen maddi zararlar sigorta şirketleri tarafından da karşılanabilmektedir.Uygulamada isteğe bağlı veya zorunlu olarak yapılacak sigorta çeşitleri bulunmaktadır.

Kasko sigortası isteğe bağlı bir sigorta çeşididir.Aracın yanması,çalınması,kaza sonucu oluşabilecek zararları vs. güvence altına alır.Düzenlenecek poliçe de poliçe kapsamına alınan zararların çeşidi değişkenlik gösterebilir.(Sel baskını,terör olayları veya üçüncü kişilere verilecek hasarlarda poliçe kapsamına alınabilir.) Kasko sigortası daha ziyade kişinin kendine ait araçta herhangi bir şekilde meydana gelen zararın karşılanmasına yöneliktir.

Ölümlü Trafik Kazası Sigortadan Para Alma

Meydana gelen  ölümlü trafik kazalarında tazminat davası sigorta şirketi tarafından poliçe limitleri dahilinde tazmin edilir. Eğer bu zarar karşılanmazsa avukat yardımı alınmalıdır.  Her araç sahibi tarafından yaptırılması zorunludur.

Ve her yıl yenilenmek zorundadır.Kasko sigortasından farklı olarak aracı işleten kişinin kendi aracına veya kendi kendisine vereceği zararları karşılamaz.İdari yaptırım açısından zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan araçlar trafiğe çıkamazlar ve hatta trafik sigortası olmaksızın trafiğe çıkan araçlar trafikten men edilir.Sadece maddi hasarla neticelenen trafik kazaları ile yaralanma veya can kaybının meydana geldiğikazalarda ödenecek miktarlar tabiatı ile farklılıklar gösterir.

Böyle durumlarda ödenecek miktar her sene değişmekte ve böylece her sene ödenecek primlerde de değişiklik olmaktadır. Teminat sınırı ve sigorta prim bedeli Ankara ilinde bulunan Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmektedir. Yolcu taşımacılığı esnasında meydana gelen kaza nedeni ile yolcunun-hatta sürücü ve yardımcılarının-kaza nedeni ile uğradığı zararı karşılamaya yönelik bir sigorta türüdür.2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen zorunlu sigorta çeşitlerindendir.

“A.1.Sigortanın Konusu

Bu sigorta, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı aşağıdaki şartlar çerçevesinde teminat altına alır.

Poliçede kayıtlı taşımacının, 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa istinaden verilen taşımacı yetki belgesine sahip olması; yolcu taşımacılığının zorunlu haller hariç, bu kanun hükümleri çerçevesinde yapılması ve taşımanın yapıldığı aracın poliçede kayıtlı olması zorunludur”

şeklinde izah edilmiştir.

Zorunlu trafik sigortalısının tespit edilememesi veya zorunlu trafik sigortasının yaptırılmamış olması gibi bir takım hallerde ise Güvence Hesabı devreye girer. Güvence Hesabı (Ankara ilindedir), bu gibi durumlarda -yaptırılması 2918 sayılı yasa kapsamında zorunlu olarak belirlenmiş- sigortaların sağladığı teminatları karşılamaktadır.

Yani kaza sonrası zarar görenlerin tedavi masraflarını karşılamakta ve kaza sonrasında sakat kalma halinde sakatlık tazminatı,ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı ödemektedir. Bu genel değerlendirmeler ışığında trafik kazası neticesinde aracı hasar görmüş,kendisi yaralanmış veya özürlü kalmış kişilerin ve yine trafik kazasında yakınını(murisini) kaybetmiş mirasçıların zorunlu trafik sigortalarına başvuruda bulunmak sureti ile maddi ve bedensel zararlarının tazminini talep etme hakları mevcuttur.

Trafik Kazası Sonrası Sigorta Şirketine Nasıl Başvurulur

Ölümlü trafik kazalarında tazminat davası açmadan önce mutlaka sigorta şirketine başvuru yapılmalıdır. Bu başvurular kanunlarla belirlenmiş yasal süreler içinde gerekli evrakların tasdikli suretlerinin ekleneceği dilekçe ile sigorta şirketine yapılmaktadır.

Başvuruların avukat denetim ve gözetiminde yapılması hak sahiplerinin menfaatlerinin en üst düzeyde belirlenmesi ve korunması açısından önemli ve gereklidir. Özetlenecek olursa;trafik kazası neticesinde maddi ve bedensel zarara uğramış kişi aracındaki zararı ve bedensel zararlarını kazaya sebebiyet veren aracın zorunlu sigorta poliçesini tanzim etmiş sigorta şirketinden talep edebilir.

Yine kaza neticesinde yaşamını kaybeden kişinin mirasçılarının -destekten yoksun kalmaları nedeni ile uğramış oldukları- maddi zararlarının giderilmesine ilişkin talepleri de aynı kuralar çerçevesinde mümkündür.

Sigorta şirketine yapılmış başvuruların olumlu neticelenmemesi veya belirlenen tazminat bedellerinin yeterli görülmemesi halinde yukarıda Hukuki Sorumluluk başlığı altında değerlendirdiğimiz davalarda sigorta şirketlerine de sorumlu oldukları bedeller karşılığı ile sınırlı olmak üzere husumet yönetilir.

  1. Musa