Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi
Esas : 2003/2300
Karar : 2003/3448
Tarih : 13.03.2003
ÖZET : Küçük düşürücü hareketlerin birlikte yaşamayı imkansız kılacak ağırlıkta olduğu isbat olunmalıdır. Bunun için tüm delilller toplanıp neticesine göre karar verilmelidir
(4721 s. MK. m. 162, 163)
KARAR METNİ :
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

1-Kocanın katılma yolu ile temyiz dilekçesinin harcı ve kaydı bulunmadığından incelenmesine yer olmadığına,

2-Kadının temyizine gelince; Türk Medeni Kanununun 163. maddesi gereğince ister küçük düşürücü suç işlenmiş olsun, ister haysiyetsiz hayat sürülmüş olsun boşanmaya hükmolunması için bu durumların diğer eş için birlikte yaşamayı çekilmez hale getirmesi zorunlu olacak bu hususun kanıtlanması gerekecektir. O halde mahkemece yapılacak iş bu konuda taraf delillerini sorup, gösterdikleri takdirde toplamak, sonucuna göre bir karar vermekten ibarettir. Bu yön gözetilmeden eksik araştırma ve incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: 1-Davacı temyiz dilekçesinin 1. bentte gösterilen nedenlerle incelenmesine yer olmadığına,

2-Hükmün davalı yönünden 2.bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatıran davalıya geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 13.03.2003