Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İşe İade Davası Davaları Nasıl Açılır Tazminat

1- ibranameye rağmen işe iade davası açılabilir.

(Kısa Bilgi: İşçinin işe iade davası açma hakkından feragat etmesi hallerinin geçerli olması için birtakım farklı uygulamalar geliştirilmeye çalışılıyor)

2- Kıdem ve ihbar tazminatlarının alınması da işe iade davası açma hakkını ortadan kaldırmaz. İşe iade kararı verilirse bu ödemeler boşta geçen süreye ilişkin ücretten mahsup edilerek iade edilmelidir.

3- İş sözleşmesini haklı nedenle fesheden işveren kıdem ve ihbar tazminatı ödeyebilir. Buna yasal bir engel bulunmamaktadır. Kıdem tazminatına hak kazanamayacak şekilde fesih söz konusu ise bu halde ödenen tazminattan vergilerin kesilmesi gerekir.

4- Haklı nedenle feshe rağmen kıdem ve ihbar tazminatı ödenmiş olması, işe iade davasının kabulü için tek başına yeterli değildir. Ancak işçi feshin haklı nedenle değil geçerli nedenle feshedildiğini söylediğinde hakim, işverenin ispat vasıtalarına tereddütle yaklaşacaktır.

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/16116

K. 2003/17101

T. 15.10.2003

• İHBAR TAZMİNATI ( İhbar  Peşin Ödenerek Akdi Feshedilen İşçiye Yazılı ve Fesih Sebebini Açık ve Kesin Şekilde Belirten Fesih Bildirimi Yapılmadığından Feshin Geçersizliği )

• AKDİN FESHİ ( İhbar Tazminatı Peşin Ödenerek Akdi Feshedilen İşçiye Yazılı ve Fesih Sebebini Açık ve Kesin Şekilde Belirten Fesih Bildirimi Yapılmadığından Feshin Geçersizliği )

• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ ( İhbar Tazminatı Peşin Ödenerek Akdi Feshedilen İşçiye Yazılı ve Fesih Sebebini Açık ve Kesin Şekilde Belirten Fesih Bildirimi Yapılmadığından Feshin Geçersizliği )

• TAZMİNAT ( Feshin Geçersizliği Sonucu İşverence İşe Başlatmama Durumunda Tazminata ve Boşta Geçen Süre ile İlgili Ücretin Kabulüne Karar Verilmesinin Gerekli Olması )

• ÜCRET ALACAĞI ( Feshin Geçersizliği Sonucu İşverence İşe Başlatmama Durumunda Tazminata ve Boşta Geçen Süre ile İlgili Ücretin Kabulüne Karar Verilmesinin Gerekli Olması )

ÖZET: İhbar tazminatı peşin ödenerek akdi feshedilen davacı işçiye yazılı ve fesih sebebini açık ve kesin şekilde belirten fesih bildirimi yapılmadığından, mahkemece; feshin geçersizliğine, işe iadeye, işverence işe başlatmama durumunda tazminata ve boşta geçen süre ile ilgili ücretin kabulüne karar verilmesi 1475 sayılı iş kanunun 4773 sayılı yasa ile eklenen 13/A,B,C,D maddeleri gereğince isabetlidir.
DAVA : Davacı, fesih işleminin geçersizliği ile işe iadesine ve tazminat alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : 4.4.2003 tarihinde ihbar tazminatı peşin ödenerek akdi feshedilen davacı işçiye yazılı ve fesih sebebini açık ve kesin şekilde belirten fesih bildirimi yapılmadığından, mahkemece; feshin geçersizliğine, işe iadeye, işverence işe başlatmama durumunda tazminata ve boşta geçen süre ile ilgili ücretin kabulüne karar verilmesi 1475 sayılı iş kanunun 4773 sayılı yasa ile eklenen 13/A,B,C,D maddeleri gereğince isabetlidir.
Ancak 4773 sayılı kanunun 13/D maddesinde işverence işe başlatmama halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının işçinin en az altı en çok bir yıllık ücreti tutarında alacağı öngörülmüştür. Somut olayda 10 ay 18 günlük kıdemi olan, ihbar tazminatı da ödenerek işten çıkartılan davacı için herhangi bir gerekçe gösterilmeden bu tazminat üst sınırdan belirlenmiştir. Bu durum yasa koyucunun amacına ve hakkaniyete aykırıdır.
Ayrıca davacı işçinin hizmet akti ihbar tazminatı peşin ödenerek feshedildiğine göre, davacı işçiye ödenen bildirim süresine ait bu ücretin işverence işe başlatılması halinde davacıya ödenecek boşta geçen günler ücretinden mahsubuna da 4773 sayılı yasanın 13/D-B fıkrası gereğince karar vermek gerekirken bu konuda bir hüküm verilmemeside hatalıdır.
Açıklanan nedenlerle yerel mahkeme kararının bozularak ortadan kaldırılmasına ve 1475 sayılı iş kanunu değişik 13/C maddesinin son cümlesi gereğince aşağıdaki şekilde dairemizce karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarda gösterilen nedenlerle;
1- G iş mahkemesinin 30.7.2003 gün ve 2003/291 esas, 2003/662 sayılı kararının bozularak ORTADAN KALDIRILMASINA
2- İşverence yapılan Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE
3- Davacının yasal sürede başvurusuna rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödemesi gereken tazminat miktarının işçinin altı aylık ücreti olarak belirlenmesi,
4- Davacının işe iade için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aya kadar ücretinin ve diğer haklarının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine
5- Davacıya ödenen ihbar tazminatının işe başlatılması halinde ödenecek boşta geçen günler ücretinden mahsubuna,
6- Harç parası alınmışsa yeniden alınmasına yer olmadığına,
7- Davacı vekille temsil edildiğinden karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 200.000.000 TL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
8- Yargılama giderinin 83.880.000 TL davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
9- Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine kesin olarak 15.10.2003 günü oybirliğiyle karar verildi