Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İş Kazası Sonucu Ölüm Davası

T.C.
YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/3521
K. 2008/9670
T. 23.6.2008
• İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Maddi ve Manevi Tazminat – İşyerinde Uygulanması Gereken İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün İlgili Maddelerini İncelenerek Kusurun Aidiyeti ve Oranının Saptaması Gerektiği )
• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle – İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün İlgili Maddelerini İncelenerek Kusurun Aidiyeti ve Oranının Saptaması Gerektiği )
• KUSUR RAPORU ( İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat – İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün İlgili Maddelerini İncelenerek Kusurun Aidiyeti ve Oranının Saptaması Gerektiği )
• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat – İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün İlgili Maddelerini İncelenerek İşverenin İşyerinde Alması Gerekli Önlemlerin Neler Olduğu Hangi Önlemleri Aldığı Hangi Önlemleri Almadığının Araştırılması Gerektiği )
• İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ( İşyerinde Uygulanması Gereken Tüzüğün İlgili Maddelerini İncelenerek Kusurun Aidiyeti ve Oranının Saptaması Gerektiği – İş Kazası Nedeniyle Tazminat )
818/m.41
4857/m.77
ÖZET : Davacılar, iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Hükme dayanak alınan bilirkişi raporunda; bilirkişi, İş Kanununun 77.maddesinin öngördüğü koşulları göz önünde tutarak ve özellikle işyerinin niteliğine göre, işyerinde uygulanması gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün ilgili maddelerini incelemek suretiyle, işverenin, işyerinde alması gerekli önlemlerin neler olduğu, hangi önlemleri aldığı, hangi önlemleri almadığı, alınan önlemlere işçinin uyup uymadığı gibi hususlar ayrıntılı bir biçimde incelemek suretiyle kusurun aidiyeti ve oranı hiç bir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek biçimde, saptaması gerekir.

DAVA : Davacılar, iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir. Hükmün davacılar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Mehmet Yıldız tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR : Zararlandırıcı olaya maruz kalan davacılar murisi işçi Coşkun Günay, olay günü işveren Dere Madencilik İnş. Yapı Malzeme San. Tic.A. Ş. ye ait servis aracını davalı Günbar Nakliye İnş. San. Tic. Ltd.Şti’nin işçisi olarak kullanırken geçirmiş olduğu iş kazası trafik kazası sonucu ölmüştür.

İnsan yaşamının kutsallığı çevresinde işveren, işyerinde işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu hususdaki şartları sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlü olduğu İş Kanununun 77.maddesinin açık buyruğudur.

22.06.2007 günlü bilirkişi raporunda; sürücü Coşkun Günay’ın trafik kazasının oluşumunda %100 kusurlu olduğu belirtilmiştir.

Oysa, hükme dayanak alınan bilirkişi raporunda; bilirkişi, İş Kanununun 77.maddesinin öngördüğü koşulları göz önünde tutarak ve özellikle işyerinin niteliğine göre, işyerinde uygulanması gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün ilgili maddelerini incelemek suretiyle, işverenin, işyerinde alması gerekli önlemlerin neler olduğu, hangi önlemleri aldığı, hangi önlemleri almadığı, alınan önlemlere işçinin uyup uymadığı gibi hususlar ayrıntılı bir biçimde incelemek suretiyle kusurun aidiyeti ve oranı hiç bir kuşku ve duraksamaya yer vermeyeceği biçimde, saptamadığı anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, kusur raporunun, İş Kanununu 77.maddesinin öngördüğü koşulları içerdiği giderek hükme dayanak alınacak nitelikte olduğu söylenemez.

Mahkemece yapılacak iş; işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında uzman bilirkişilere konuyu yeniden yukarıda açıklandığı biçimde inceletmek, verilen rapor dosyadaki bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirilerek ve sonuca göre karar vermekten ibarettir.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın ve özellikle, inandırıcı güç ve nitelikte olmayan, 77.maddenin öngördüğü koşulları içermeyen kusur raporunu hükme dayanak almak suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davacıların temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 23.06.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.