Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Kıdem tazminat Hesaplaması

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/7882
K. 2008/9460
T. 21.4.2008
• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Ödenerek ve İbraname İmzalanarak Tasfiye Edilen Dönemler Dışında Kalan Çalışma Sürelerine İlişkin Tazminat ve Alacakların Tespiti Gerektiği – Mahsup Yöntemi Benimsenerek Hüküm Verilemeyeceği )
• ÇALIŞMANIN DÖNEMLER HALİNDE OLMASI ( Kıdem ve İhbar Tazminatı Ödenerek ve İbraname İmzalanarak Tasfiye Edilen Dönemler İçin Mahsup Yöntemi Benimsenerek Hüküm Verilemeyeceği )
• DÖNEMLER HALİNDE ÇALIŞMA ( Kıdem ve İhbar Tazminatı Ödenerek ve İbraname İmzalanarak Tasfiye Edilen Dönemler İçin Mahsup Yöntemi Benimsenerek Hüküm Verilemeyeceği )
• İZİN ÜCRETİ ( Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği – Dava Konusu Alacak Konusunda Somut İtirazlarda Bulunulduğu )
• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İzin Ücreti Alacağı Konusunda Somut İtirazlarda Bulunulduğu – Bu Husus Yeniden Değerlendirilip Gerekirse Bilirkişiden Ek Rapor Alınması Gerektiği )
4857/m.57
1475/m.14
ÖZET : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ve izin ücreti, genel tatil gündeliği ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Davacının kıdem ve ihbar tazminatı ödenerek ve ibraname imzalanarak tasfiye edilen dönemler dışında kalan çalışma sürelerine ilişkin tazminat ve alacaklarının tespit edilip sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Mahsup yöntemi benimsenerek hüküm tesisi hatalıdır.

Davalı, dava konusu izin ücreti alacağı konusunda somut itirazlarda bulunmuştur. Bu husus yeniden değerlendirilip gerekirse bilirkişiden ek rapor alınarak sonuca gidilmesi gerekir.

DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ve izin ücreti, genel tatil gündeliği ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M.Göçer tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacı iş sözleşmesinin haksız fesih edildiğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacakları talep etmiştir.

Davalı; davacının bir dönem çalışmasının kıdem ve ihbar tazminatı ödenerek sonlandırıldığını, davacının ibraname imzaladığını savunmuştur.

Mahkemece bilirkişi raporu doğrultusunda karar verilmiştir.

Dosya içeriğine göre davacı dönemler halinde işyerinde çalışmış, bir dönem çalışması karşılığı kıdem ve ihbar tazminatı ödenmiş, davacı imzaladığı ibra belgesi ile ücret, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil ücretini aldığını, izinlerini kullandığını beyan etmiştir.

Buna göre davacının kıdem ve ihbar tazminatı ödenerek ve ibraname imzalanarak tasfiye edilen dönemler dışında kalan çalışma sürelerine ilişkin tazminat ve alacaklarının tespit edilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahsup yöntemi benimsenerek hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

3-Davalı, dava konusu izin ücreti alacağı konusunda somut itirazlarda bulunmuştur. Bu husus yeniden değerlendirilip gerekirse bilirkişiden ek rapor alınarak sonuca gidilmesi gerekir. Eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.