Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İcrada Satışın Durdurulması

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2010/29357
K. 2011/10282
T. 31.5.2011
• SATIŞIN DURDURULMASI VE İPOTEĞİN FEKKİ TALEBİ ( Tapu Kaydında Aile Konutu Şerhi Bulunması Sebebiyle Borçlunun Eşinin Şikayeti/Aile Konutu Şerhinin Bulunmasının Satışa Engel Teşkil Etmeyeceği – Takipte Taraf Olmayan Eşin Şikayetinin Aktif Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddedileceği )
• AİLE KONUTU ŞERHİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takipte Borçlunun Eşi Tarafından Satışın Durdurulması ve İpoteğin Fekki Talebi – İpotekli Taşınmazın Tapu Kaydında Aile Konutu Şerhinin Bulunmasının Satışa Engel Teşkil Etmeyeceği )
• TAKİPTE TARAF OLMAYAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ ( Borçlunun Eşinin Satışın Durdurulması ve İpoteğin Fekki Talebi/Borçlu Eşin Satışın Durdurulması İsteminde Bulunamayacağı – Şikayetin Aktif Husumet Yokluğundan Reddedileceği )
• AKTİF HUSUMET YOKLUĞU ( Borçlunun Eşinin Satışın Durdurulması ve İpoteğin Fekki Talebi – Takipte Taraf Olmayan Üçüncü Kişi Borçlunun Eşinin Şikayetinin Reddedileceği )
2004/m.16
4721/m. 194
ÖZET : İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takipte, borçlunun eşi olan üçüncü kişinin, satışa konu taşınmazın tapu kaydında aile konutu şerhi bulunduğunu, bu sebeple taşınmaz üzerine muvafakati olmadan konulan ipoteğin geçersiz olduğunu ileri sürerek satışın durdurulması ve ipoteğin fekki talebi vardır. İpotekli taşınmazın tapu kaydında aile konutu şerhinin bulunması, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan icra takibi sonucu satışına engel teşkil etmez. Takipte taraf olmayan üçüncü kişinin, aile konutu şerhine dayanarak satışın durdurulması isteminde bulunmasına da yasal imkan bulunmamaktadır. Şikayetin aktif husumet yokluğu sebebiyle reddi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takipte, borçlunun eşi olan üçüncü kişinin, satışa konu taşınmazın tapu kaydında aile konutu şerhi bulunduğunu bu sebeple taşınmaz üzerine muvafakati olmadan konulan ipoteğin geçersiz olduğunu ileri sürerek satışın durdurulması ve ipoteğin fekki talebi ile icra mahkemesine başvurduğu anlaşılmıştır.

Öte yandan, takipte taraf olmayan üçüncü kişinin, aile konutu şerhine dayanarak satışın durdurulması isteminde bulunmasına da yasal imkan bulunmamaktadır. O halde mahkemece şikayetin aktif husumet yokluğu sebebiyle reddi yerine esasının incelenerek, yazılı gerekçeyle kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 31.5.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.