Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Senet İcra Takibi

.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2010/1827
K. 2010/13264
T. 31.5.2010
• TAKİP ÖNCESİ İŞLEMİŞ FAİZ MİKTARI VE ORANININ KESİNLEŞMESİ ( Yapılacak Hesaplamada Takipten Sonrası İçin Değişen Dönemler İtibariyle Avans Faiz Oranının Esas Alınması Gerektiği )
• AVANS FAİZİ ( Takip Öncesi İşlemiş Faiz Miktarı ve Oranının Kesinleşmesi – Yapılacak Hesaplamada Takipten Sonrası İçin Değişen Dönemler İtibariyle Avans Faiz Oranının Esas Alınması Gerektiği )
• İCRA GİDERLERİ İCRA VEKALET ÜCRETİ VE SAİR DİĞER MASRAFLAR ( Hesaba Katılarak İcra Dosyasında Mevcut Ödeme Makbuzları Esas Alınarak B.K’nun 84. Md. de Gözetilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği – Kambiyo Senet Bedelinin Tahsili )
818/m.84
ÖZET : Takip öncesi işlemiş faiz miktarı ve oranı kesinleştiğinden, yapılacak hesaplamada takipten sonrası için değişen dönemler itibariyle avans faiz oranının esas alınması gerekir. Ayrıca yapılacak hesaplamada icra giderleri icra vekalet ücreti ve sair diğer masraflar hesaba katılmalı, icra dosyasında mevcut ödeme makbuzları esas alınarak B.K.nun 84. maddesi de gözetilerek sonuca gidilmelidir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından borçlular hakkında kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi başlatılmıştır. Ödeme emri ve takip talebinde, senet bedeli olan 1.361.000.000 TL asıl alacak için 15.660.821 TL işlemiş faiz ve takip sonrası için de %84 faiz talep edilmiş, takip bu haliyle itirazsız kesinleşmiştir. Bu durumda takip öncesi işlemiş faiz miktarı ve oranı kesinleştiğinden, yapılacak hesaplamada takipten sonrası için değişen dönemler itibariyle avans faiz oranının esas alınması gerekir. Ayrıca yapılacak hesaplamada icra giderleri icra vekalet ücreti ve sair diğer masraflar hesaba katılmalı, icra dosyasında mevcut ödeme makbuzları esas alınarak B.K.nun 84. maddesi de gözetilerek sonuca gidilmelidir, Mahkemece bu niteliği haiz olmayan bilirkişi raporuna dayalı olarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 31.05.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.