Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2011/3330
K. 2011/3784
T. 17.3.2011
• ALACAĞIN İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Alacak İlamının da Takip Talebine Eklemesi/İpoteğin İlamlı Takibe Konu Edilebilmesi İçin “İlam” Alınması Zorunluluğunun Yerine Getirildiği – İcra Emrinin Tümden İptal Edilemeyeceği )
• İPOTEĞİN İLAMLI TAKİBE KONU EDİLEBİLMESİ ( İlam Alınması Zorunluluğunun Yerine Getirildiği – İcra Emrinin Tümden İptal Edilemeyeceği/İlamda Hükmedilen Kısmı Aşan Miktar Yönünden İptali Gerektiği )
• İLAMLI TAKİP ( İpoteğin Konu Edilebilmesi İçin “İlam” Alınması Zorunluluğunun Yerine Getirildiği – İcra Emrinin İlamda Hükmedilen Kısmı Aşan Miktar Yönünden İptali Gerektiği/Tümden İptalinin İsabetsizliği )
2004/m. 150/h
ÖZET : Alacaklı, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe başlarken, Asliye Ticaret Mahkemesi’nin alacak ilamını da takip talebine eklemiştir. İpoteğin ilamlı takibe konu edilebilmesi için ayrıca “ilam” alınması zorunluluğu yerine getirildiğinden mahkemece ilamda hükmedilen kısmı aşan miktar yönünden icra emrinin iptali yerine icra emrinin tümden iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-) Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçlu vekilinin temyiz itirazlarının REDDİNE,

2-) Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Hem taşınır hem de taşınmaz rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takipleri kapsayan İ.İ.K.nun 150/h maddesi hükmü “alacağın veya rehin hakkının yahut her ikisinin bir ilamda veya ilam mahiyetini haiz belgelerde tespit edilmiş olması halinde, ilamların icrasına dair hükümlerin kıyasen uygulanacağını” öngörmektedir.

Somut olayda alacaklı, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe başlarken Beyoğlu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 24.9.2008 tarih, 2007/323 E., 2008/335 K.sayılı alacak ilamını da takip talebine eklemiştir. İ.İ.K.nun 150/h maddesi gereğince ipoteğin ilamlı takibe konu edilebilmesi için ayrıca “ilam” alınması zorunluluğu yerine getirildiğinden mahkemece ilamda hükmedilen kısmı aşan miktar yönünden icra emrinin iptali yerine yazılı gerekçelerle icra emrinin tümden iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 17.3.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.