Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

En Kısa Sürede Boşanma Nasıl Olur

En kısa sürede sonuçlanan boşanma anlaşmalı boşanmadır.

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2010/9743
K. 2011/12657
T. 19.7.2011
• ANLAŞMALI BOŞANMA ( Koşullarının Oluştuğu ve Karar Vermeye Bir Engelin Bulunmadığı Oturumda Herhangi Bir Nedenle Karar Verilemeyip Duruşmanın Başka Güne Bırakılması – Asılların Sonraki Oturumlarda da Hazır Bulunma Zorunluluğu Bulunmadığı )
• BOŞANMA ( Anlaşmalı/Koşullarının Oluştuğu ve Karar Vermeye Bir Engelin Bulunmadığı Oturumda Herhangi Bir Nedenle Karar Verilemeyip Duruşmanın Başka Güne Bırakılması – Asılların Sonraki Oturumlarda da Hazır Bulunma Zorunluluğu Bulunmadığı )
4721/m. 166/3
ÖZET : Anlaşmalı boşanma koşullarının oluştuğu ve karar vermeye bir engelin bulunmadığı oturumda herhangi bir sebeple karar verilememiş ve duruşma başka bir güne bırakılmışsa tarafların ( asılların ) bizzat sonraki oturumlarda da hazır bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Taraflar, 5.11.2009 tarihli oturumda bizzat beyanda bulunarak, boşanma ve fer’ileri konusunda anlaştıklarını, dosyaya sundukları protokol gereğince boşanma kararı verilmesini istemişlerdir. Beyanları zapta geçirilmiş ve imzaları alınmıştır. Bu durumda, Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesindeki boşanma koşulları oluşmuştur. Anlaşmalı boşanma koşullarının oluştuğu ve karar vermeye bir engelin bulunmadığı oturumda herhangi bir sebeple karar verilememiş ve duruşma başka bir güne bırakılmışsa tarafların ( asılların ) bizzat sonraki oturumlarda da hazır bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Tarafların, Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi kapsamında oluşan ve taraflarca bizzat hakime bildirdikleri, iradelerinin serbest iradeleri olmadığına ilişkin kanaatin dayanağı ve gerekçesi gösterilmeden, hata, hile, tehdit altında alındığı da iddia ve ileri sürülmemiş ve bu konuda herhangi bir kanıt da gösterilmemiş olduğundan; bu beyanlarının hakimi bağlayacağı gözetilmeden, Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi gereğince boşanma kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükümün yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.7.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Boşanma Avukatları Ankara