Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Davası

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2011/2524
K. 2011/4212
T. 9.3.2011
• MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacı İlk Hükmü Temyiz Etmemek Suretiyle Maddi Tazminat Bakımından Davalı Yararına Usulü Kazanılmış Hak Oluştuğu – Bozma Kararı Davalı Yararına Doğan Usulü Kazanılmış Hakkı Ortadan Kaldırıcı Nitelikte Olmadığı )
• USULÜ KAZANILMIŞ HAK ( Davacı İlk Hükmü Temyiz Etmemek Suretiyle Maddi Tazminat Bakımından Davalı Yararına Usulü Kazanılmış Hak Oluştuğu – Bozma Kararı Davalı Yararına Doğan Usulü Kazanılmış Hakkı Ortadan Kaldırıcı Nitelikte Olmadığı )
• KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ ( Senede Bir Kez Kişisel İlişki Bundan Beklenen Amacı Gerçekleştirici Olmadığı – Öyleyse Ayın Belirli Haftalarında ve Dini Bayramlarda da Çocukla Baba Arasında Uygun Kişisel İlişki Tesisi Gerektiği )
4721/m.182,324
ÖZET : İlk hükümde davacının maddi tazminat talebi reddedilmiş, bu hüküm davacı tarafından temyiz edilmemiş, davalının temyizi üzerine bozulmuştur. Davacı ilk hükmü temyiz etmemek suretiyle maddi tazminat bakımından davalı yararına usulü kazanılmış hak oluşmuştur. Bozma kararı, davalı yararına doğan usulü kazanılmış hakkı ortadan kaldırıcı nitelikte değildir. Bu durumda bozmadan sonra davalının aleyhine hüküm verilemez. Bu husus gözetilmeden bozmadan sonra davacı yararına maddi tazminata hükmolunması doğru bulunmamıştır.

Velayeti davacıya bırakılan müşterek çocukla davalı arasında kişisel ilişki, aynı ve ayrı şehirlerde olmalarına göre farklı düzenlenmiştir Velayet kendisine bırakılan davacının Çeltikçi ilçesinin köyünde, davalının ise Yunak ilçesine bağlı köyde oturdukları anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı sadece “her yılın 1 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında” kişisel ilişki hakkını kullanabilecektir. Belirtilen tarihler arasında da olsa senede bir kez kişisel ilişki, bundan beklenen amacı gerçekleştirici değildir. Öyleyse ayın belirli haftalarında ve dini bayramlarda da çocukla baba arasında uygun kişisel ilişki tesisi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-) Dosyadaki yazılara, bozmaya uygun işlem ve araştırma yapılmış olmasına, delillerin takdirinde bir yanlışlık bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-) İlk hükümde davacının maddi tazminat talebi reddedilmiş, bu hüküm davacı tarafından temyiz edilmemiş, davalının temyizi üzerine bozulmuştur. Davacı ilk hükmü temyiz etmemek suretiyle maddi tazminat bakımından davalı yararına usulü kazanılmış hak oluşmuştur. Bozma kararı, davalı yararına doğan usulü kazanılmış hakkı ortadan kaldırıcı nitelikte değildir. Bu durumda bozmadan sonra davalının aleyhine hüküm verilemez. Bu husus gözetilmeden bozmadan sonra davacı yararına maddi tazminata hükmolunması doğru bulunmamıştır.

3-) Velayeti davacıya bırakılan müşterek çocukla davalı arasında kişisel ilişki, aynı ve ayrı şehirlerde olmalarına göre farklı düzenlenmiştir Velayet kendisine bırakılan davacının Çeltikçi ilçesinin köyünde, davalının ise Yunak ilçesine bağlı köyde oturdukları anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı sadece “her yılın 1 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında” kişisel ilişki hakkını kullanabilecektir. Belirtilen tarihler arasında da olsa senede bir kez kişisel ilişki, bundan beklenen amacı gerçekleştirici değildir. Öyleyse ayın belirli haftalarında ve dini bayramlarda da çocukla baba arasında uygun kişisel ilişki tesisi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması da isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükümün yukarda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeple rle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan bölümlerinin ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 9.3.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.