Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Boşanma Kararının Kesinleşmesi

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2009/1871
K:2010/5532
T:23.03.2010

4721 s. Yasa m. 174

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün davacı davalı koça tarafından, kusur belirlemesi, nafaka ve tazminatlar yönünden temyizen murafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan 23.3.2010 tarihinde davacı karşılık davalı vekili Av. A. Ş. Ü. geldi. Karşı taraf tebligata rağmen gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacı davalı kocanın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı davacı kadının da, kocasına ve kocasının ailesine sürekli olarak ağır sözlerle hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu olaylara göre, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında davalı davacı da, davacı davalı koca ile aynı derecede kusurludur. Bu husus gözetilmeden davacı-davalının tamamen kusurlu kabul edilmesi doğru olmadığı gibi, eşit oranda kusurlu olan davalı davacı kadın yararına maddi (TMK. md. 174/1) ve manevi (TMK. md. 174/2) tazminat takdir edilmesi de doğru bulunmamıştır.
3- Kabule göre de;
Davalı davacı yararına hükmolunan maddi ve manevi tazminat için boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren yasal faiz takdiri gerekirken, dava tarihinden itibaren faize hükmolunması da usul ve yasaya aykırıdır.
Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 750.00 TL. vekalet ücretinin S.’dan alınıp G.’e verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.

  1. Fadime