Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Borca ve İmzaya İtiraz

12. HUKUK DAİRESİ
E. 2011/4242
K. 2011/4269
T. 22.3.2011
• KAMBİYO SENEDİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA YAPILAN TAKİP ( Borca İtirazın Ödeme Emrinin Tebliğ Tarihi İtibariyle 5 Gün İçinde Yapılacağı )
• BORCA İTİRAZ ( Bonoya Dayalı Kambiyo Senedine Mahsus Haciz Yoluyla Yapılan Takip – Borca İtirazın 5 Günlük Süresi İçinde Yapılacağı/İşin Esasının İnceleneceği )
• BEŞ GÜNLÜK BORCA İTİRAZ ( Bonoya Dayalı Kambiyo Senedine Mahsus Haciz Yoluyla Yapılan Takip – Borca İtirazın 5 Günlük Süresi İçinde Yapılacağı/İşin Esasının İnceleneceği )
2004/m.168
ÖZET : Bonoya dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan takipte, borca itirazın 5 günlük süre içinde icra mahkemesine yapılması gerektiği hususu düzenlenmiştir. Yetkili icra dairesince gönderilen ödeme emri tebligatına göre, borçlu vekilinin başvurusu süresinde olup, mahkemece işin esasının incelenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Bonoya dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan takipte, borçlu vekilinin 7.6.2010 tarihli dilekçesiyle borca itiraz ettiği, mahkemece ödeme emri tebligatının 21.1.2010 tarihinde tebliğ edildiği, usulsüz tebligat şikayetinin de bulunmadığı gerekçesiyle istemin süreden reddine karar verildiği görülmektedir.

Somut olayda, alacaklı vekilince takip önce Adana İcra Dairesinde başlatılmış olup, Adana 6. İcra Müdürlüğü’nün 2009/10361 Sayılı takip dosyasından gönderilen ödeme emri, borçluya 20.1.2010 tarihinde tebliğ edilmiş, borçlu vekilinin yetkiye itirazi üzerine. Adana 5. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 15.2.2010 tarih ve 2010/59-106 Sayılı kararı ile yetki itirazının kabulüne karar verilmiş, anılan karar 6.4.2010 tarihinde temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir. Alacaklı vekilinin 31.3.2010 tarihli başvurusu üzerine, takip dosyası yetkili Konya İcra Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Konya 6. İcra Müdürlüğü’nün 2010/5718 Sayılı takip dosyasından gönderilen ödeme emri, borçluya 1.6.2010 tarihinde tebliğ edilmiş olup, borçlu vekilince de yukarıdaki yasa maddesi uyarınca süresinde ( 7.6.2010 tarihinde ) borca itiraz edilmiştir.

Bu durumda yetkili icra dairesince gönderilen ödeme emri tebligatına göre, borçlu vekilinin başvurusu süresinde olup, mahkemece işin esasının incelenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 22.3.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi