Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İhtiyati Haciz

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2011/824
K. 2011/3387
T. 14.3.2011
• İSİM BENZERLİĞİ NEDENİYLE TAŞINMAZA HACİZ KONULMASI ( Taşınmaz Sahibinin İşleme Karşı Başvurusunun İhtiyati Hacze İtiraz Değil Şikayet Olduğu – Hacze Konu Mal Taşınır Olmadığından İtiraz Başvurusunun İstihkak Kapsamında da Değerlendirilemeyeceği )
• İHTİYATİ HACZE İTİRAZ ( Borçlu İle İsim Benzerliği Nedeniyle Başka Kişinin Taşınmazına Haciz Konduğu – Taşınmaz Sahibi Başvuranın İşleminin İhtiyati Hacze İtiraz Değil Şikayet Olarak Kabul Edileceği )
• İSTİHKAK İDDİASI ( Borçlu İle İsim Benzerliği Nedeniyle Başka Kişinin Taşınmazına Haciz Konduğu – Hacze Konu Mal Taşınır Olmadığından Taşınmaz Sahibi Başvuranın İşleminin İstihkak Kapsamında Değerlendirilemeyeceği/Şikayet Olarak Kabul Edileceği )
• SÜREYE TABİ OLMAYAN ŞİKAYET ( Borçlu İle İsim Benzerliği Nedeniyle Başka Kişinin Taşınmazına Haciz Konduğu – Taşınmaz Sahibinin İşleme Karşı Başvurusunun İhtiyati Hacze İtiraz Değil Şikayet Olduğu )
2004/m.96, 265
ÖZET: Alacaklı Banka vekili tarafından, borçlu Ltd. Şti hakkında ihtiyati haciz kararı alınmış ve aynı tarihte adı geçen borçlular için kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibe geçilmiştir. Takipte taraf olmayan 3. kişi icra mahkemesine sunduğu dilekçede, sadece borçlu ile isim ve soyisim benzerliği nedeni ile kendisine ait gayrimenkulün tapu kaydına haciz konduğundan bahisle haczin kaldırılmasına karar verilmesini istemektedir. 3. kişinin bu talebi ihtiyati hacze itiraz niteliğinde değildir. Başvurusu, icra müdürünün ihtiyati haczin infazı ile ilgili işlemi hakkındaki şikayetten ibaret olup, şikayeti inceleme görevi icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine aittir. Bu şikayet süreye de tabi değildir.

İstihkak iddiasına ilişkin koşullar menkul mallar için uygulanmaktadır. Taşınmaz üzerine konulan haczin kaldırılması istemi icra memurunun işlemine yönelik şikayet mahiyetinde olduğundan, şikayet koşulları doğrultusunda çözümlenmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı Halk Bankası vekili tarafından, borçlu H. Y. ve … Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti hakkında Manisa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 18.3.2008 tarih ve 2008/39 D. İş, sayılı ihtiyati haciz kararı alınmış ve aynı tarihte adı geçen borçlular için kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibe geçilmiştir.

İhtiyati haciz kararının 18.3.2008 tarihinde uygulandığı ve Manisa 2. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü’nün 28.3.2008 tarih ve 4021 yev, numaralı işlemi ile 258 Ada 9 Parsel sayılı gayrimenkulün tapu kaydına ihtiyati haciz şerhi konulduğu görülmektedir.

Somut olayda takipte taraf olmayan 3. kişi H. Y., 24.2.2010 tarihinde icra mahkemesine sunduğu dilekçede, sadece borçlu ile isim ve soyisim benzerliği nedeni ile kendisine ait gayrimenkulün tapu kaydına haciz konduğundan bahisle haczin kaldırılmasına karar verilmesini istemektedir.

Adı geçenin yukarda özetlenen istemi, İ.İ.K.nun 265. ve 266. maddelerinde yer alan ihtiyati hacze itiraz niteliğinde değildir. Üçüncü kişinin başvurusu, yukarda açıklandığı üzere icra müdürünün ihtiyati haczin infazı ile ilgili işlemi hakkındaki şikayetten ibaret olup, İ.İ.K.nun 261/son maddesi gereğince bu şikayeti inceleme görevi icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine aittir.

Öte yandan karar gerekçesinde yer verilen İ.İ.K.nun 96 ve bunu izleyen maddelerinde düzenlenen istihkak iddiasına ilişkin koşullar menkul mallar için uygulanmaktadır. Taşınmaz üzerine konulan haczin kaldırılması istemi icra memurunun işlemine yönelik şikayet mahiyetinde olduğundan, şikayet koşulları doğrultusunda çözümlenmesi gerekir ( HGK’ nun 13.6.2001 tarih ve 2001/12-461 E – 516 K. ). Haciz konulan taşınmazın mülkiyetinin takip borçlusuna ait olmayıp davacıya ait olduğu yönündeki şikayet, haciz ile ilgili icra müdürlüğü kararı bir hakkın yerine getirilmemesine yönelik bulunduğundan. İ.İ.K.nun 16/2. maddesi gereğince süreye de tabi değildir.

O halde mahkemece yapılacak iş, şikayet dilekçesinde belirtilen hususların incelenmesi ve İ.İ.K.nun 16. maddesi gereğince başvurunun sonuçlandırılmasından ibarettir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 14.3.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.