Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Avukatlık Kanunu

Avukatlar görev yaparken Avukatlık Kanunu tarafından düzenlenen kurallara uymak zorundadır.  Avukatlık Kanunu, avukatın yükümlülüklerini, avukatlığa kabul şartlarını, meslek kurallarını ve diğer hususları ayrıntılı şekilde düzenlemektedir. Avukatlıkla ilgili hususlar Ankara’da bulunan Türkiye Barolar Birliği tarafından denetlenmektedir. Bunu yanında avukatlar bağlı bulundukları barolara karşı da sorumludurlar. Örneğin bir Avukat Ankara Barosu kayıtlı ile o avukatla ilgili tüm işlemler Ankara Barosu tarafından yapılır.

Madde 1 – Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.  Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.

Madde 2 –  Avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder.

Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda müzekkereler duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir.

Avukatlığa Kabul Şartları

Avukatlık Kanunu gereğince mesleğine kabul edilebilmek için :

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya yabancı memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak,

c)Avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim belgesi almış bulunmak,

d) Avukatlık sınavını başarmış olmak.

e)Levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde ikametgahı bulunmak,

f)Bu Kanuna göre avukatlığa engel bir hali olmamak gerekir.

Avukatlığa Engel Haller

Eğer avukatlığa başvuracak olan kişi taksirli suçlar hariç kesinleşmiş bir kararla iki yıldan fazla hapis veya bir yıldan fazla ağır hapis cezasıyla veya basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından biri ile hüküm giymiş olması durumunda avukatlığa kabul edilmez.

Hakkında kısıtlama kararı alınmış ve aciz vesikası verilmiş olması durumunda kişi avukat olamaz. Avukatlık Kanunu bu durumu açıkça düzenlemektedir. Eğer avukatlığa başvuran kişi hakkında verilen aciz vesikasını kaldırırsa mesleğe tekrar kabul edilebilir.