Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Aile Konutu Şerhi Nedir, Nasıl Konur?

Uygulamada eşler arasında aile konutu ile ilgili anlaşmazlıklara sıkça rastlıyoruz. Eşler arasında karşılıklı güvensizlik olsun olmasın veya eşler arasında boşanma davası açılsada açımasada Özellikler kadınlar eşlerinin ortak konutu habersiz satmasından çok korkuyorlar ve önlem almak istiyorlar bunun için medeni kanunumuzda aile konutu şerhi konulması sistemi getirilmiştir.

2002 yılında yürürlüğü giren yeni medeni kanunumuzun aile hukukuna ilişkin düzenlemelerinde kadın erkek eşitliği hep ön planda tutuldu. Eski medeni kanunumuzda yer alan kocanın oyuna üstünlük tanıyan düzenlemeler yerini eşitlik ilkesine bıraktı.

Aile konutunu seçme konusunda da kadın erkek arasında eşitlik ilkesi dikkate alındı ve buna göre kanun maddeleri çıkarıldı.

||| Aile Konutu Nedir?

Aile konutunu evlilik birliğinin devamı süresince eşlerin birlikte yaşadıkları hayatlarını idame ettirdikleri yer olarak tanımlayabiliriz.

Birlikte oturulan yer eşlerden her ikisi adına müştereken tapuda kayıtlı olabileceği gibi karının yada kocanın adına da kayıtlı olabilmektedir. Eşlerden tapu üzerine kayıtlı olanın kural olarak aile konutunu diğer eşe sormadan 3. şahıslara devir ve temlik etmemesi gerekir. Bunu engellemenin en pratik yolu ise tapuya aile konutu şerhi koydurmaktır.

Türkiye’ nin de taraf olduğu Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine ilişkin Sözleşmenin ilgili maddelerine göre taraf devletler kadın ve erkeğe hukuksal olarak yerleşim yeri secme ve nakletmede eşit yasal haklar tanıyacaklardır.

Yukarıda bahsettiğimiz uluslararası sözleşme hükmü gereğince medeni kanunumuzun 186.maddesinde eşlerin oturacakları yeri birlikte secmeleri konusunda düzenleme yapılmıştır. Böylelikle eski medeni kanunumuzdaki kocanın tek başına konutu seçme olanağıda ortadan kaldırılmıştır. Bundan böyle eşler oturacakları yere birlikte karar vereceklerdir.

||| Aile Konutu Şerhi Tapuya Nasıl Konulur?

Eşler tarafından aile konutu olarak secilmiş ancak eşlerden birisinin adına kayıtlı ev icin diğer eş yada eşler müştereken tapuya başvurarak tapuya aile konutu şerhini koydurabilirler bunun icin aşağıdaki evrakları yanlarında götürmeleri gerekir.

I – Konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan alınmış belge

II – Nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (yerleşim yeri adresini gösterir) veya evlilik cüzdanı

Aile konutu olan yerin aile konutu olduğu konusunda çekişme varsa o zaman aile mahkemesine dilekceyle başvurup mahkeme kararı ile aile konutu şerhinin konulması talep edilecektir.

||| Aile Konutu Şerhi Ne İşe Yarar?

Aile konutu şerhi gerek eşler gerekse üçünçü şahıslar yönünden açıklayıcı özellikte tapuya verilen bir şerhtir. Eşler arasında anlaşmazlık çıktığında yada boşanma sürecine girildiğinde yada keyfi olarak tapu sahibi eş tarafından Evin satılarak elden çıkarılmasını engelleyen bir tedbirdir diyebiliriz.

Bu şerh tapuya verilince eşler tek başlarına artık o taşınmazda satış ipotek tesisi gibi tasarrufi işlemler yapamayacaklar ve o taşınmazın satılmak istenmesi durumunda almak isteyen üçüncü şahısta bu şerhi görünce burasının aile konutu olduğunu anlayacak ve ona göre hareket edecektir. Tapu memuruda eşlerin rızası olmadan satış işlemini yapmayacaktır .

||| Aile Konutu Şerhi Ne Kadar Süreyle Geceri Olur?

Aile konutu şerhi taraflar arasında evlilik birliği devam ettiği sürece gecerliliğini koruyacaktır. Evlilik birliği sona ererse ve taraflar evlilik devam ederken birlikte şerhin kaldırılmasını isterlerse bu şerh tapudan kaldırılabilir.

||| Aile Konutu Olan Yerin Kira Sözleşmesi Nasıl yapılır? Nasıl Sona Erdirilir?

Aile konutu olarak kullanılan yerde eşlerden birisinin kira sözleşmesini imzalaması ile kiracılık ilişkisi başlar ancak başlayan kiracılık ilişkisini eşlerden birisi diğer eşin izni ve muvafakatı olmadan tek başına sona erdiremez. Yani bir eş kiracılık ilişkisini tek taraflı feshetme yetkisine sahip değildir diğer eşinde onayını almak zorundadır. Ancak bunun icin kira sözleşmesini imzalamayan eşin ev sahibine yazılı olarak evin aile konutu olarak kiralandığını açıklayıcı bildirimde bulunması şarttır. Bu bildirim noterden yapılacak bir ihtarname ile yada iadeli tahhütlü bir mektupla yapılabilir.Biz noter kanalıyla yapılacak bildirimi tavsiye ediyoruz.