Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Trafik Kazasında Manevi Tazminat

Trafik kazası sonucunda meydana gelen cismani zararlar nedeniyle maddi ve manevi tazminat talep edibilir. Meydana gelen trafik kazasında manevi tazminat talep edilirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.

Örneğin trafik kazası sonucu ölüm olayı meydana gelmişse, ölen kişinin yakınlarının hepsi bu olaydan manevi olarak etkilenmiştir. Bu nedenle hepsinin ayrı ayrı manevi tazminat hakkı vardır.

“Cismani zarar kavramına;ruh bütünlüğünün ihlali,sinir bozukluğu ve hastalığı gibi haller de girdiğinden,8 aylık bebeklerinin trafik kazası sonucu yaralanması üzerine,ana ve babanın uygun illiyet bağı ve hukuka aykırılık koşulları gerçekleşmiş olduğu için,manevi tazminat davası açma hakları vardır.” HGK 26.4.1995 11/122-430

” Trafik kazalarından kaynaklanan manevi tazminat davası,
TCK nun 102/4 maddesinde belirtilen 5 yıllık zamanaşımına tabi olup sürenin başlangıcı kaza tarihidir.
4 HD 1.11.2001 5890-10660

Türünün gereği olarak manevi tazminat zararlandırıcı bir eylem nedeniyle ancak bir defa istenebilir. Ne var ki zararlandırıcı eylem sonunda zararın oluşumunda değişikliklerin ve bu bağlamda daha ağırlaşmış durumların meydana gelmesi halinde ,her olgunun ayrı olması nedeniyle bu gibi durumlarda birden fazla manevi tazminat davası açılması mümkündür.” 4 HD 4.10.2001 7309-9031

Trafik Kazasında Manevi Tazminat Neye Göre Belirlenir

“Trafik kazası nedeniyle ruhsal ve sinirsel sağlık bütünlüğü ağır şekilde bozulan kişilerin manevi tazminat isteme hakları vardır.” 21 HD 15.6.2000 4733-4833

Trafik kazasında manevi tazminat taleplerinin dayanağı kural olarak BK m.47 dir. Ancak daha genel mahiyetteki BK m 49 un da koruması altında olan kişilik değerleri kapsamında manevi zararların varlığını kabul etmek gereklidir.Kişilik hakları,kişinin yaşamı,sağlığı,vücut ve ruh bütünlüğü ile aile değerleridir. Aile bireylerinden birinin ağır yaralanması neticesinde duyulan acı ve duygular,aile değerleri arasında koruma altına alınan duygusal değerleri oluşturur ve ihlal edildiği,bozulduğu,böylece aile birliği içinde korunması gereken gönül bağlılığının zarar gördüğünün kabulü gerekir.” 4 HD 14.5.1998 9223-3428

Trafik Kazası Manevi Tazminat Nasıl Alınır

” Davacı anne ve babanın çocuklarının yaralanmasından ötürü ruhsal bütünlüklerinin bozulması suretiyle şok,bayılma,sürekli fenalık geçirme gibi manevi zarar gördüklerinin ileri sürülmüş ve kanıtlanmış olması gerekir.” 19 HD 29.3.1993 1992-6901 1993-2250

“Davacı,işyerinde çalışırken gazdan zehirlenerek tedavi görmüştür.Hernekadar olay kaçınılmaz hal sonucu meydana gelmiş ve maluliyete sebebiyet vermemişse de,davacı duyduğu acı ve üzüntü nedeniyle uygun bir manevi tazminat isteyebilir.” 9 HD 10.2.1994 9360-1992