Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Trafik Kazalarında Ölüm Nedeniyle Destek Tazminatı

T.C. YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
E:2002/10293
K:2002/10022
T:05.11.2002
• DESTEKTEN YOKSUNLUK ZARARI
• İBRANAME
• ÖDENEN MİKTAR İLE ÖDENMESİ GEREKEN MİKTAR ARASINDAKİ FAHİŞ FARK

ÖZET : BK.nun 113 ncü maddesine göre, ödeme ile borç düşer. Bu durumda davalı sigorta şirketinin ödeme yaptığı tarihe göre davacıların yoksun kaldığı destek miktarı belirlenerek ödenen miktar ile ödenmesi gereken miktar arasında fahiş bir fark tespit edildiği takdirde Karayolları Trafik Kanunu’nun 111 inci maddesi gereğince ibranamenin geçerliliğinin değerlendirilmesi gerekir iken, rapor tarihindeki asgari ücretin hesaplanmaya esas alınması doğru görülmüştür. Ancak, Dairemizce de bu yöne ilişkin temyiz itirazları reddedilmiş olması karşısında davalı İ… Sigorta A.Ş. vekilinin karar düzeltme itirazının kabulüne karar vermek gerekmiştir.
Taraflar arasında görülen davada Kocaeli Asliye 2.Hukuk Mahkemesi’nce verilen 06.12.2001 gün ve 2001/289 – 2001/1229 sayılı kararı bozan Daire’nin 27.05.2002 gün ve 2002/1696 – 2002/5295 sayılı kararı aleyhinde davalı İ… Sigorta A.Ş. vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
( 818 s. BK. m. 113 )
( 2918 s. Trafik m. 111 )
Davacı vekili, davalıların işleten ve zorunlu trafik sigortacısı olduğu aracın murise çarparak ölümüne neden olduğunu ileri sürerek, 3.000.000.000.-TL destekten yoksun ve 10.000.000.000.-TL manevi tazminatın davalılardan tahsilini istemiştir.
Davalı Sabri Ş., davanın reddini istemiş, davalı İ… Sigorta A.Ş. vekili, davacı annenin yoksun kaldığı destek miktarı 723.676.000.-TL.nın ödenerek ibraname alındığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, davalılar vekillerinin temyizi üzerine Dairemizce diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak davalı sigorta şirketinin temerrüt tarihinin belirlenmesi gerektiği gerekçesiyle, İ… Sigorta A.Ş. yararına kısmen bozma yapılmıştır.
Davalı İsviçre Sigorta A.Ş. vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
1-Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı İ… Sigorta A.Ş. vekilinin yerinde görülmeyen ve aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan diğer karar düzeltme itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Ancak, davalı sigorta şirketi 16.11.2000 tarihi itibariyle destekten yoksunluk zararının hesaplanıp 15.12.2000 tarihinde 723.676.480.-TL.nı ödediğini, gerçek zararın bu tarihte ve bu miktarda olduğunu savunmuştur. Mahkemece, rapor tarihindeki asgari ücret esas alınarak yapılan hesaplamaya itibar edilerek hüküm kurulmuştur.
BK.nun 113 ncü maddesine göre, ödeme ile borç düşer. Bu durumda davalı sigorta şirketinin ödeme yaptığı tarihe göre davacıların yoksun kaldığı destek miktarı belirlenerek ödenen miktar ile ödenmesi gereken miktar arasında fahiş bir fark tespit edildiği takdirde Karayolları Trafik Kanunu’nun 111 inci maddesi gereğince ibranamenin geçerliliğinin değerlendirilmesi gerekir iken, rapor tarihindeki asgari ücretin hesaplanmaya esas alınması doğru görülmüştür. Ancak, Dairemizce de bu yöne ilişkin temyiz itirazları reddedilmiş olması karşısında davalı İ… Sigorta A.Ş. vekilinin karar düzeltme itirazının kabulüne karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı İ… Sigorta A.Ş. vekilinin diğer karar düzeltme itirazlarının REDDİNE, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle Dairemizin 27.05.2002 tarihli 2002/1696 – 2002/5295 sayılı kararımıza ek olarak davalı İ… Sigorta A.Ş. yararına BOZULMASINA, ödediği karar düzeltme harcının isteği halinde karar düzeltme isteyene iadesine, 05.11.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.