Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Trafik Kazası Sonucunda Daimi İş Göremezlik

T.C. YARGITAY
4.Hukuk Dairesi
Esas: 2006/1172
Karar: 2006/9350
Karar Tarihi: 19.09.2006
ÖZET: Davacı trafik kazası sonucu daimi işgücü kaybına uğradığını belirterek tazminat istemiştir. Mahkemece, A. Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı’ndan alınan daimi işgücü kaybı oranı benimsenerek tazminata hüküm olunmuşsa da, bu rapor hüküm kurmaya elverişli değildir. Davacının olay tarihinde elde ettiği gelirin şirketten, sigorta kurumundan ve ilgili resmi yerlerden araştırılması, bu konuda tarafların sunacakları kanıtların toplanması ve tereddüde sebebiyet verilmeksizin davacının geliri belirlenerek hesap raporu alınması gerekir.
(818 S. K. m. 41, 43) (2659 S. K. m. 16)
Davacı A. vekili Avukat Ü. tarafından, davalılar S. Uluslararası Nakliyat Tic. A.Ş. ve K. aleyhine 15.02.2000 gününde verilen dilekçe ile trafik kazası nedeni ile maddî ve manevi tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen 18.07.2005 günlü kararın Yargıtay’da duruşmalı olarak incelenmesi davalılardan S. Uluslararası Nakliyat Tic. AŞ. vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, daha önceden belirlenen 19.09.2006 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davalı şirket vekili Avukat D. geldi, karşı taraftan davacı adına gelen olmadı. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanın sözlü açıklaması dinlendikten sonra tarafa duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.
2- Diğer temyiz itirazlarına gelince; davacı trafik kazası sonucu daimi işgücü kaybına uğradığını belirterek tazminat istemiştir. Mahkemece, A. Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı’ndan alınan daimi işgücü kaybı oranı benimsenerek tazminata hüküm olunmuşsa da, bu rapor hüküm kurmaya elverişli değildir. 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Yasası’nın 16.maddesine göre Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas kurulundan Sosyal Sigorta Sağlık İşleri Tüzüğü hükümlerinden de yararlanılarak davacının daimi işgücü kaybına uğrayıp uğramadığı ve varsa oranı belirlenmelidir. Mahkemece 2659 sayılı Yasa’nın 16. maddesi gözetilmeden alınan rapor doğrultusunda tazminata hükmolunması bozmayı gerektirmiştir.
3- Davacı bir şirkette pazarlamacı olduğunu ve olay tarihinde aylık 250.000.000 TL geliri bulunduğunu ileri sürmüştür. Mahkemece işlerine bu konuda yazı yazıldığı ve 15.03.2001 tarihli oturum tutanağında cevap geldiği yazılmış ise de, dosya içinde şirket cevabı yazısının bulunmadığı görülmektedir. Zabıta araştırması yapılmış ise de, zabıtanın belirlediği gelir miktarı hesap raporuna esas alınamaz. Davacının ileri sürdüğü ve zabıtanın belirlediği rakamlar, davalı savunması ve sunduğu kanıtlar karşısında tereddüde sebebiyet vermektedir. Bu itibarla davacının olay tarihinde elde ettiği gelirin şirketten, sigorta kurumundan ve ilgili resmi yerlerden araştırılması, bu konuda tarafların sunacakları kanıtların toplanması ve tereddüde sebebiyet verilmeksizin davacının geliri belirlenerek hesap raporu alınması gerekirken, mahkemece eksik incelemeyle karar verilmesi ayrıca bozmayı gerektirmiştir.
4- Trafik kazası sonucu yaralanan ve sigortalı olduğu anlaşılan davacıya, bu olay nedeniyle sosyal güvenlik kurumu tarafından bir ödeme yapılıp yapılmadığı, varsa miktarı ve peşin sermaye değeri araştırılarak peşin sermaye değerinin tazminattan indirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi de bozma nedenidir.
Sonuç: Temyiz olunan kararın 2, 3 ve 4 sayılı bentlerde gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, diğer temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddine ve temyiz eden davalı şirket yararına takdir olunan 450,00 YTL duruşma avukatlık ücretinin davacıya yüklet ilmesi ne ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 19.09.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.