Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Terk Sebebiyle Boşanma Davası

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2010/13905
K. 2011/14908
T. 5.10.2011

• BOŞANMA DAVASI ( Terk ve Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebepleri Aynı Davada Birleşemeyeceği – Davacı İhtar İsteğinde Bulunmakla O Tarihten Önceki Olayları Hoşgörü İle Karşılamış Aile Birliğinin Temelli Sarsıntıya Uğramadığını Ortak Hayatın Çekilebilir Olduğunu Kabul Etmiş Sayılacağı )

• TERK ( Terk ve Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebepleri Aynı Davada Birleşemeyeceği – Davacı İhtar İsteğinde Bulunmakla O Tarihten Önceki Olayları Hoşgörü İle Karşılamış Sayılacağı )

• İHTAR ( Eşiyle Geçinemediğini Birlikte Yaşamalarının Artık İmkansız Olduğunu İleri Sürerek Boşanmak İsteyen Kişinin Ortak Hayatı Devam Ettirmek Üzere Eşine İhtarda Bulunması İyiniyetle Bağdaşmadığı )

• İYİNİYET ( Boşanma Davası – Eşiyle Geçinemediğini Birlikte Yaşamalarının Artık İmkansız Olduğunu İleri Sürerek Boşanmak İsteyen Kişinin Ortak Hayatı Devam Ettirmek Üzere Eşine İhtarda Bulunması İyiniyetle Bağdaşmadığı )

4721/m.2,166,184

ÖZET : Terk ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebepleri aynı davada birleşemez. Çünkü davacı, ihtar isteğinde bulunmakla, o tarihten önceki olayları hoşgörü ile karşılamış, aile birliğinin temelli sarsıntıya uğramadığını, ortak hayatın çekilebilir olduğunu kabul etmiş sayılır. Affedilen ve hoşgörü ile karşılanan olaylara dayanılarak da Türk Medeni Kanunu’nun 166/1-2. maddesi gereğince boşanma kararı verilemez. Aynı Yasa’nın 166/3. maddesinde yer alan “anlaşmalı boşanma” durumu söz konusu olmadıkça da davalının davayı kabul açıklaması sonuç doğurmaz. Öte yandan, eşiyle geçinemediğini, birlikte yaşamalarının artık imkansız olduğunu ileri sürerek boşanmak isteyen kişinin, ortak hayatı devam ettirmek üzere eşine ihtarda bulunması iyiniyetle bağdaşmaz. Haklar iyiniyetle kullanılmadıkça sonuç doğurmaz. Bu itibarla her iki sebebe dayanan boşanma davasının reddine karar verilmesi gerekir.
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı tarafından, gerekçe ve davalı yararına takdir edilen nafaka yönünden temyiz edilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Davacı, dava dilekçesinde hem “terk” ( TMK. m. 164 ) hem de “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” ( TMK. m. 166/1 ) hukuki sebebine birlikte dayanarak boşanmalarına karar verilmesini istemiş, mahkemece de “davanın her iki sebebe birlikte dayandığı” kabul edilmiş, “davacının davalıyı ihtarla eve çağrısının samimi olmadığı, davalıya fiziki şiddet kullandığı ve hakaret ettiği sabit görülerek, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında davacı sorumlu bulunmuş, ancak davalının da boşanmayı istediğinden” bahisle tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanmalarına karar verilmiştir. Davacı, boşanma kararının doğru olduğunu, ancak boşanma sebebinin şiddetli geçimsizlik olarak kabul edilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek hükmü gerekçesi ve davalı yararına takdir edilen nafakalar yönünden temyiz etmiştir.

Hemen belirtilmelidir ki; terk ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebepleri aynı davada birleşemez. Çünkü davacı, ihtar isteğinde bulunmakla, o tarihten önceki olayları hoşgörü ile karşılamış, aile birliğinin temelli sarsıntıya uğramadığını, ortak hayatın çekilebilir olduğunu kabul etmiş sayılır. Affedilen ve hoşgörü ile karşılanan olaylara dayanılarak da Türk Medeni Kanunu’nun 166/1-2. maddesi gereğince boşanma kararı verilemez. Aynı Yasa’nın 166/3. maddesinde yer alan “anlaşmalı boşanma” durumu söz konusu olmadıkça da davalının davayı kabul açıklaması sonuç doğurmaz ( TMK. m. 184/3 ). Öte yandan, eşiyle geçinemediğini, birlikte yaşamalarının artık imkansız olduğunu ileri sürerek boşanmak isteyen kişinin, ortak hayatı devam ettirmek üzere eşine ihtarda bulunması da iyiniyetle bağdaşmaz. Haklar iyiniyetle kullanılmadıkça da sonuç doğurmaz ( TMK. m. 2 ). Bu itibarla her iki sebebe dayanan boşanma davasının reddine karar verilmesi gerekirken, davacı tam kusurlu olduğu halde, davalının davayı kabul açıklamasının sonuç doğurmayacağı gözetilmeksizin tarafların boşanmalarına karar verilmiş olması doğru değil ise de, boşanma hükmü davalı tarafından temyiz edilmediğinden ve temyiz edenin aleyhine de hüküm bozulamayacağından, bu yön bozma sebebi yapılmamış yanlışlığa değinilmekle yetinilmiştir.

2- Temyiz sebeplerine hasren yapılan incelemeye gelince:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle evlilik birliğinin temelli olarak sarsıldığını, ortak hayatın devamına imkan kalmadığını ileri süren davacının, eşini eve davetinin iyiniyetli sayılamayacağına göre davacının bu yöne ve diğer yönlere ilişkin temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddi ile açıklanan sebeple usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Davacının temyiz itirazlarının yukarıda ( 2. ) bentte gösterilen sebeple reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ( ONANMASINA ), işbu kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.10.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.