Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Tedbir Nafakası Nedir Nasıl Alınır

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2011/2493
K. 2011/3469
T. 1.3.2011
• TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma Hükmünün Kesinleştiği Tarihe Kadar Geçerli Olacağı ve Boşanma Hükmü de Kesinleşmiş Olduğu Halde Bozma Üzerine Verilen Kararda Davalı Yararına Yeniden Tedbir Nafakasına Hükmolunmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
• BOŞANMA ( Tedbir Nafakası Boşanma Hükmünün Kesinleştiği Tarihe Kadar Geçerli Olacağı ve Boşanma Hükmü de Kesinleşmiş Olduğu Halde Bozma Üzerine Verilen Kararda Davalı Yararına Yeniden Tedbir Nafakasına Hükmolunmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
• VEKALET ÜCRETİ ( Davalının Usulüne Uygun Açılmış Bir Dava ya da Karşılık Davası Bulunmadığı Halde Davalı Yararına Takdirinin Doğru Görülmediği )
4721/m. 169
ÖZET : Davalı yararına hükmolunan tedbir nafakası boşanma hükmünün kesinleştiği tarihe kadar geçerli olacağı ve boşanma hükmü de kesinleşmiş olduğu halde; bozma üzerine verilen kararda davalı yararına yeniden tedbir nafakasına hükmolunması usul ve yasaya aykırıdır.

Davalının usulüne uygun açılmış bir dava ya da karşılık davası bulunmadığı halde davalı yararına vekalet ücreti takdiri de doğru görülmemiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-) Mahkemenin 6.3.2009 tarihli önceki kararında davacı koca yararına vekalet ücretine ve yargılama giderlerine hükmedilmiş ve bu hususlar Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleşmiş olduğu nazara alınmadan, bozmadan sonra davacı yararına tekrar vekalet ücretine hükmolunması doğru görülmemiştir. Ancak bu yön davalı tarafından temyiz edilmediğinden bozma nedeni yapılmamış yanlışlığa işaret olunmakla yetinilmiştir.

2-) Davacının temyiz itirazlarının incelenmesine gelince:

a-) Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre davacının aşağıdaki bentlerin dışındaki temyiz itirazları yersizdir.

b-) Davalı yararına hükmolunan tedbir nafakası boşanma hükmünün kesinleştiği tarihe kadar geçerli olacağı ve boşanma hükmü de 21.7.2010 tarihinde kesinleşmiş olduğu halde; bozma üzerine verilen 17.9.2010 tarihli kararda davalı yararına yeniden tedbir nafakasına hükmolunması usul ve yasaya aykırıdır.

c-) Davalının usulüne uygun açılmış bir dava ya da karşılık davası bulunmadığı halde davalı yararına vekalet ücreti takdiri de doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükümün yukarda 2/b ve c bentlerinde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin yukarda 2/a bendinde gösterilen sebeplerle ONANMASINA, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 1.3.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.