Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Tahliye Davası Nasıl Açılır

Tahliye davası nasıl açılır sorusunda verilebilecek 4 farklı cevap bulunmaktadır. Kira parasının ödenmemesi durumunda kiralayanın başvurabileceği 4 yol bulunmakadır.

1. Yol: Kiralayan ödenmeyen kira paralarının ödenmesi amacıyla İİK’ nun 269. maddesine göre tahliye talepli icra takibi yapabilir. Kiracıya bir ödeme emri gönderilir ve 30 gün içinde borcu ödemesi ihtar edilir. 30 gün geçmesine rağmen borç ödenmediği takdirde kiralayan, icra mahkemesinden kiracının kira borcunu ödemede temerrüde düşmesi nedeniyle taşınmazdan ahliyesine karar verilmesini talep edebilir.

2. Yol: BK’ nun 260. maddesine göre; kira borcu ödenmediği takdirde kiralayan kiracıya bir ihtar çekerek kira borcunu ödemesi için süre verir (Bu süre 6 aydan fazla süreli kira sözleşmelerinde 30 gün, 6 aydan az süreli kira sözleşmelerinde 6 günden az olamaz) ve bu süre sonunda kira borcu ödenmediği takdirde sözleşmenin feshedileceğini ihtar eder. Sürenin bitiminde kiraborcu ödenmediği takdirde kira sözleşmesi feshedilebilir.

3. Yol: BK’ nun 288′ inci maddesine göre; müstecir kirayı vadesi hululünde tediye etmezse mucir, altmış günlük bir mehil tayin ederek birikmiş olan kira bu müddet zarfında verilmediği takdirde; mehlin hitamında akdi feshedeceğini, müstecire ihtar edebilir.

4. Yol: 6570 sayılı Gayrimenkul kiraları Hakkında Kanun’ un 7/1-e maddeisine göre;

Kira bedelini vaktinde ödememelerinden dolayı haklı olarak bir yıl içinde kendilerine iki defa yazılı ihtar yapılan kiracılar aleyhine, ayrıca ihtara hacet kalmaksızın, kira müddettinin hitamında tahliye davası açabilirler.

Kiracı Nasıl Evden Çıkarılır

Kirasını ödemeyen kiracının evden tahliye edilebilmesi için öncelikle bir icra takibi başlatılmalıdır. Bu icra takibinde kiranın 30 gün içerisinde ödenmesi aksi halde tahliye davası açılacağı hususu yer almalıdır. Belirlenen bu 30 günlük süre içerisinde kira ödenmezse tahliye davası açılır ? Peki bu tahliye davası nasıl açılır ? Bu dava icra hukuk mahkemesine yazılmış bir dilekçe ile açılır ve daha sonra duruşma günü belirlenir. Bu davalar genellikle tek celsede biten davalardır.

Kiracı Nasıl Tahliye Edilir

İcra hukuk mahkemesinden tahliye kararı aldıktan sonra kiracı hala oturmaya devam ediyorsa bu mahkeme kararı icraya verilir ve tahliye icra kanalıyla yapılır. Ankara’da yapılacak tahliyeler oldukça masraflıdır. Zira bu tahliye sırasında eşyalar yedi emin deposuna konulacağı için yedi eminin 3 aylık ücreti peşin ödenir. Daha sonra hammaliye, nakliye, memur yolluğu gibi ücretler ödenir. Bu ücretler daha sonra kiracıdan icra vasıtasıyla tahsil edilir.