Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Senet Düzenleme Kuralları, Senet nasıl doldurulur

 Ülkemizde ticaretin büyük bir kısmı senetle yada çekle yapılmaktadır. Bu sebeple senet düzenleyecek olanların senet düzenleme kuralları konusunda bilgi sahibi olması gereklidir. Eksik yada hatalı düzenlenen senetler nedeniyle hak kayıplarının önüne geçmek için icra avukatı yardımı almak gereklidir. Aşağıda bir bono (senet) örneği bulunmaktadır.

BONO ÖRNEĞİ

   Keşide Tarihi          Keşide Yeri            Ödeme Günü                     Tutar                       No.

______________      ____________       _______________      ________________        ______

 

Düzenleme             Düzenleme                                         Senette Belirtilen Tutar

Tarihi                     Yeri

Vade

 

İşbu emre muharrer senet mukabilinde .. tarihinde T.İhracat Kredi Bankası A.Ş.’ne yukarıda yazılı … USD/EURO/JPY/GBP ödeyeceğiz. Bedeli nakden ahzolunmuştur.

Ödenecek Miktar (Yazıyla ve rakamla yazılmışsa aynı olmalı.Yoksa yazıyla yazılan miktara itibar olunur .Yazı ile çeşitli tutarlara yer verilmişse değeri az olana itibar edilir.Ayrıca 250 Dolar veya Türk lirası geçersizdir.

Doğru olanı 250 Dolar veya Türk Lirasındaki karşılığı olmalı.

İhtilaf vukuunda Ankara mahkemelerinin selahiyetini şimdiden kabul eyleriz.

Borçlu

___________________

İsim                              :

Adres                           :                         Düzenleyen

Vergi Dairesi No.          :

Yetkili İmzalar

Aval veren, borçlu gibi sorumludur.   Senet üzerine imza atabileceği gibi  ayrı bir alonj üzerine de imza atabilir. Ciro senedin arkasına atılmalıdır.Ön yüze  atılan imza ciro için olduğu açıklanmamışsa Aval hükmündedir.

Senedin Şekil Şartları

TK. m 688 ‘ de şekil şartları düzenlenmiştir.Bonodaki ilişki x kişiye Ödeyiniz şeklindeki bir münasebetten doğar.Bono da ikili bir ilişki vardır.Poliçedeki gibi muhatap yer almaz.Türkiye’de bono uygulaması daha yaygındır.Poliçeyi, genel olarak sigorta şirketleri kullanır.Ancak TK’nu poliçeye daha çok yer vermiştir.Bonoya çoğu kanun maddesi kıyasen uygulanır.Ayrıca bonolar da poliçeler gibi nama yazılabilir, ancak hamiline yazılamazlar. Bonoyu doldururken senet düzenleme kurallarına mutlaka riayet edilmelidir.

Senette Yer Alması Gereken Unsurlar

Bir senedi doldururken dikkat edilmesi gereken bazı senet düzenleme kuralları vardır. Bu kurallara mutlaka uyulmalıdır. Aşağıda yer alması gereken unsurlar açıkça anlatılmıştır. Eğer konu ile ilgili hukuki yardıma ihtiyacınız olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz.

-Bono yada emre muharrer senet kelimesi

-Kayıtsız şartsız ödeme vaadi(Mesela, dava konusu bono dairenin teslimi karşılığı ödeme şartına bağlanamaz yada bononun ödenmesi kiralananı boşlatma şartına bağlanamaz.Bu durum Yargıtay kararlarında da aynı şekilde bononun geçersizliğine sebep olmuştur.)

-Vade

-Kime ve kimin adına ödenecekse onun adı soyadı, yani lehtar.(Çünkü bonolar hamiline düzenlenemez.)

-Ödeme yeri(Yazılmamışsa düzenlendiği yer ödeme yeri sayılır ve aynı zamanda düzenleyenin ikametgahı sayılır.Düzenleme yeride gösterilmemişse, düzenleyenin adı soyadı yanında bulunan yer, ödeme yeri sayılır.)

-Senedin düzenlendiği gün ve yer.(Yukarıda dediğimiz gibi düzenlendiği yer gösterilmeyen bono, düzenleyenin adı soyadı yanındaki yerdir.)

-Senedi düzenleyenin imzası.(Bonoda düzenleyenin sadece imzanın bulunması da yeterlidir.Ad soyadı yazılmamış olması bonoyu geçersiz hale getirmez.)