Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Senet (Bono) İcra Takibi Nasıl Yapılır ?

Senedi yani bono icraya vermek için kullanılması gereken yol kambiyo senetlerine mahsus haciz yoludur. Bu yola başvururken mutlaka bir avukattan yardım almak gereklidir. Aksi takdirde alacaklı hak kaybına uğrayabilir.

İcra ve iflas kanunu kambiyo senetlerine dayanılarak haciz yolu ile takipte bulunulmasını genel haciz yolu ile takipten ayırarak özel olarak düzenlemiştir. Bu özel düzenleme 167 ve 170b; 176a ve 176b maddelerinde yer almıştır. Kambiyo senetleri kıymetli evraktandır ancak takip konusu alacağın dayanağını teşkil eden belgenin kıymetli evrak olması yeterli olmayıp kambiyo senetlerinden biri olması gerekir. Kambiyo senetleri kanunda sınırlı sayıda belirtilmiş olup, üç tanedir. Bunlar: Bono (Emre muharrer senet) ; Poliçe ve Çektir. Takip konusu alacağın dayandığı belge bu üç kıymetli evraktan birisi değilse kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip yoluna gidilemez.
Örneğin kambiyo senetlerine benzeyen emre yazılı havaleler ve emre yazılı ödeme vaadleri kambiyo senedi olmadıkları için bu senetlere dayanılarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip yapılamaz. Banka mevduat sertifikaları ise kıymetli evraktan sayılmasına karşın kambiyo senedi vasfını haiz olmadığından buna dayanılarak kambiyo senetlerine özgü takip yoluna başvurulamaz, bu husus Yargıtay’ın 23.12.1983 tarihli bir kararında tereddütsüz belirtildikten sonra söz konusu banka mevduat sertifikalarının İİK 68’de yazılı belgelerden olup olmadığı konusunda uyuşmazlıklar bulunduğu görülmektedir.Yargıtay’ın kararına karşı oy yazısı yazan üye M. Tekinöz de sertifikanın kambiyo senedi vasfında olmadığını kabul etmekle birlikte 68 anlamında belge olduğunu ve genel haciz yolu ile takibe dayanak yapılabileceğini söylemektedir.
Alacağı kambiyo senedine bağlı bir alacaklının, alacak aynı zamanda rehinle temin edilmiş olsa bile önce rehne başvurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu durum önce rehne başvurma zorunluluğunun bir istisnasını teşkil eder.
Kambiyo senedine özgü takip yolu, genel haciz yolu ile takibe nazaran alacaklı bakımından daha imtiyazlı hükümler ihtiva etmesine rağmen alacaklı dilediği takip yolunu seçmekte özgürdür. Ancak genel haciz yolu ile takipte ödeme emrine itiraz süresi 7 gün iken kambiyo senedine özgü takip yolunda 5 gündür. Ayrıca genel haciz yolu ile takipte borçlunun ödeme emrine itirazı takibi kendiliğinden durdurduğu halde, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte bu itiraz satıştan başka takip işlemlerini durdurmaz.