Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Kıymet Takdirine İtiraz

GENEL BİLGİLER
Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki tetkik merciinde şikayette bulunabilirler. Sulh hukuk mahkemesince verilen ortaklığın giderilmesi kararına dayalı olarak yapılacak satışa ilişkin olarak yapılan kıymet takdirine itiraz ve şikayetler ortaklığın giderilmesi kararını veren sulh hukuk mahkemesine yapılmalıdır.
Şikayet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması halinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi halde başka bir işleme gerek olmaksızın şikayet kesin olarak reddedilir. Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez.
Kıymet takdirine ilişkin şikayet yetkisiz tetkik merciine yapılırsa, tetkik mercii evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde yetkisizlik kararı verir. İcra tetkik merciinin verdiği kararlar kesindir.
Kıymet takdirine itiraz üzerine verilen kararın temyiz kabiliyeti bulunmadığından bu kararın ihalenin feshi aşamasında değerlendirilmesi gerekir. Kıymet takdirine itirazın incelenmeksizin reddedilmesi ihalenin feshi nedenidir.
Kıymet takdiri ile satış tarihi arasında iki yıllık sürenin geçirilmiş olması halinde borçlu talep etmese dahi İcra Dairesince yöntemince bir kıymet takdiri yapılarak, bu değer esas alınıp, satışa gidilmesi gerekir. Borçlunun evvelki kıymet takdirine itiraz etmemiş olması bu sonuca etkili değildir.
İflas yoluyla takipte deftere geçirilen her malın kıymeti takdir olunur.

 

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2010/2342
K. 2010/3984
T. 23.2.2010
• İHALENİN FESHİ ( İhale İşlemlerinde Herhangi Bir Eksikliğin Olmadığı – İhalenin Feshi Davasının Yasal 7 Günlük Süre İçerisinde Açıldığı/Mahkemece Şikayet Süresinde Kabul Edilerek İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
• TAŞINMAZIN DEĞERİNİN TAKDİRİNE İLİŞKİN ŞİKAYET ( Satış İlanının Usulüne Uygun Tebliğ Edildiği ve İhale İşlemlerinde Herhangi Bir Eksikliğin Olmadığı ve İhalenin Feshi Davasının Yasal 7 Günlük Süre İçerisinde Açıldığı )
• TAŞINMAZ İHALESİNİN SONUCU VE FESHİ ( Satış İlanının Usulüne Uygun Tebliğ Edildiği ve İhale İşlemlerinde Herhangi Bir Eksikliğin Olmadığı ve İhalenin Feshi Davasının Yasal 7 Günlük Süre İçerisinde Açıldığı – Şikayet Süresinde Kabul Edilerek İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
2004/m.128/A, 134
ÖZET : Borçlular vekili, kıymet takdiri raporunun kendilerine tebliğ edilmediğini, bedelinin düşük tespit edildiğini, satış ilanının süresi içinde cezaevinde tebliğ edilmemesinden dolayı yasal haklarını kullanamadıklarını ihalenin feshini talep etmiştir. Ancak, takip ve satış dosyaları incelendiğinde kıymet takdiri raporunun borçlulara usulüne uygun tebliğ edildiği, süresinde itiraz edilmediğinden kesinleştiği, satış ilanının usulüne uygun tebliğ edildiği, ihale işlemlerinde herhangi bir eksikliğin olmadığı, ihalenin feshi davasının yasal 7 günlük süre içerisinde açıldığı görülmektedir. Bu durumda mahkemece şikayet süresinde kabul edilerek işin esasının incelenmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı banka vekili vasıtasıyla borçlular aleyhinde gayrimenkul ipoteğinin paraya çevrilmesi amacıyla örnek ( 6 ) numaralı icra emri göndererek ilamlı takibi başlatmış. Gayrimenkul 26/12/2008 tarihli arttırmada alacaklıya ihale edilmiştir.

Borçlular vekili, kıymet takdiri raporunun kendilerine tebliğ edilmediğini, bedelinin düşük tespit edildiğini, satış ilanının süresi içinde cezaevinde tebliğ edilmemesinden dolayı yasal haklarını kullanamadıklarını ihalenin feshini talep etmiştir.

Mahkemece, borçlulara satış ilanı usulüne uygun tebliğ edildiği halde süresinde kıymet takdirine itiraz edilmediğinden İİK’nun 128/a ve 134. maddeleri gereğince yasal süresi içinde açılmayan davanın reddine karar verilmiştir.

Ancak, takip ve satış dosyaları incelendiğinde kıymet takdiri raporunun borçlulara usulüne uygun tebliğ edildiği, süresinde itiraz edilmediğinden kesinleştiği, satış ilanının usulüne uygun tebliğ edildiği, ihale işlemlerinde herhangi bir eksikliğin olmadığı, ihalenin 26.12.2008 tarihinde, şikayetin ise 02/01/2009’da yapıldığı gözetildiğinde ihalenin feshi davasının yasal 7 günlük süre içerisinde açıldığı görülmektedir. Bu durumda mahkemece şikayet süresinde kabul edilerek işin esasının incelenmesi gerekirken istemin süreden reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 23.02.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.