Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Kamulaştırmasız El Atma Davası

T.C.
YARGITAY
5. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/619
K. 2002/2627
T. 4.2.2002
• KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Mal Sahibinin Seçimlik Hakkının Olması )
• MEN’İ MÜDAHALE DAVASI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaza Vaki Müdahale )
• SEÇİMLİK HAK ( Kamulaştırmasız El Atma Durumunda Mal Sahibinin Men-i Müdahale İsteyebilmesi Gibi Bedelini de Talep Edebilmesi )

ÖZET : Taşınmazına kamulaştırma yapılmadan el konulan mülk sahibi, el atan idare aleyhine men’i müdahale davası açabilir veya bu eylemli duruma razı ise; taşınmazın dava günündeki bedelini isteyebilir. Mal sahibine bu konuda tanınmış olan seçimlik hak, idareye tanınmamıştır.

DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaza vaki müdahalenin önlenmesi ve ecrimisil, karşı dava ise; dava konusu taşınmazın tespit edilecek bedeli mukabilinde, davacı üzerindeki tapusunun iptali ile idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı ve karşı davalı vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaza vaki müdahalenin önlenmesi ve ecrimisil, karşı dava ise; dava konusu taşınmazın tespit edilecek bedeli mukabilinde davacı üzerindeki tapusunun iptali ile idare adına tescili isteminden ibarettir.

Mahkemece, ecrimisil isteminin kabulüne karar verilmiş, men’i müdahale talebi yönünden hüküm kurulmamıştır.

Karşı davada ise; taşınmazın bedeli tespit edilerek bu bedelin davalı idareden tahsiline ve taşınmazın idare adına tesciline karar verilmiştir.

Hüküm davacı ve karşı davalı vekilince temyiz edilmiştir.

16.5.1956 gün 1 Esas – 6 Karar sayılı İçtihadı Birleştirme kararına göre taşınmazına kamulaştırma yapılmadan el konulan mülk sahibi, el atan idare aleyhine men’i müdahale davası açabilir veya bu eylemli duruma razı ise; taşınmazın dava günündeki bedelini isteyebilir. Diğer bir deyişle içtihadı birleştirme kararında mülk sahibine seçimlik hak tanınmıştır. İdarenin seçimlik hakkı yoktur.

Açıklanan nedenle davacının men’i müdahale talebinin kabulüne, karşı davanın ise; reddine karar verilmesi gerektiği düşünülmeden, davacının men’i müdahale talebi yönünden hüküm kurulmaması, karşı davada ise; taşınmazın tapusunun iptali ile tescile karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Davacı ve karşı davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle HUMK’nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine 4.2.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.