Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Kamulaştırmasız El Atma

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2010/5-5
K. 2010/18
T. 27.1.2010
• KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi/Bilirkişi Raporunda Emsallerin Metrekare Bedellerinden % 35 Düzenleme Ortaklık Payı Düşüldüğü – Sonuç Bölümünde Tekrar Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmek Suretiyle Az Bedele Hükmedilemeyeceği )
• TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kamulaştırmasız El Atma/Bilirkişi Raporunda Emsallerin Metrekare Bedellerinden % 35 Düzenleme Ortaklık Payı Düşüldüğü – Sonuç Bölümünde Tekrar % 35 Düzenleme Ortaklık Payı Düşülerek Az Bedele Hükmedilemeyeceği )
• DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Kamulaştırmasız El Atma/Bilirkişi Raporunda Emsallerin Metrekare Bedellerinden % 35 Düzenleme Ortaklık Payı Düşüldüğü – Sonuç Bölümünde Tekrar Düşülmek Suretiyle Az Bedele Hükmedilmemesi Gereği )
2942/m.11
ÖZET : Dava, kamulaştırmasız elatılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Bilirkişi kurulunca emsal karşılaştırması yapılırken emsallerin metrekare bedellerinden % 35 Düzenleme Ortaklık Payı düşüldükten sonra, sonuç ve değerlendirme bölümünde tekrar % 35 Düzenleme Ortaklık Payı düşülmek suretiyle az bedele hükmedilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki “Kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Denizli Asliye 1.Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 15.02.2007 gün ve 2004/716 E. 2007/38 K.sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 19.06.2008 gün ve 2008/7277 E. 2008/8364 K. sayılı ilamı ile;

( … Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Bilirkişi incelemeleri yaptırılmıştır. Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesi yöntem olarak doğrudur.

Dosyada bulunan delil ve belgelere göre, davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.

Davacı vekilinin temyizine gelince;

Bilirkişi kurulunca emsal karşılaştırması yapılırken emsallerin metrekare bedellerinden %35 Düzenleme Ortaklık Payı düşüldükten sonra, sonuç ve değerlendirme bölümünde tekrar % 35 Düzenleme Ortaklık Payı düşülmek suretiyle az bedele hükmedilmesi, doğru görülmemiştir… ),

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, kamulaştırmasız elatılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verdiği karar, taraf vekillerinin temyizi üzerine Özel Daire’ce yukarıda yazılı gerekçeyle bozulmuş; Yerel Mahkemece verilen direnme kararı, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

1- Özel Dairece, davalı vekilinin temyiz itirazlarının yerinde görülmeyerek reddedildiği, davacının temyiz itirazları bakımından hükmün davacı yararına bozulduğu, anılan bozmaya karşı davalı vekilinin karar düzeltme talebinin reddine karar verilmiş olmakla hükmün davalı yönünden kesinleştiği; bu itibarla davalı tarafın direnme kararını temyize hakkı bulunmadığı anlaşıldığından, davalı vekilinin temyiz talebinin reddi gerekir.

2- Davacı vekilinin temyizine gelince;

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : 1- Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte yazılı nedenlerle davalı vekilinin temyiz talebinin REDDİNE oybirliği ile,

2- Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının yukarıda ( 2 ) numaralı bentte gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz ilam harcının geri verilmesine, oyçokluğu ile 27.01.2010 gününde karar verildi.