Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İşyerinden Tazminat Alma Yolları Nasıl Alınır

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2006/30457
K. 2007/2229
T. 5.2.2007
• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE TALEBİ ( Davalı Şirketin Tatilya Eğlence Merkezinde İşlettiği İşyerinden Başka Yerde Bir Çok İşyerinin Olduğu – Davalı İşverence Feshin Son Çare Olması İlkesinin Dikkate Alındığı İleri Sürülüp Kanıtlanmadığından Kabulü Gereği )
• BAŞKA İŞYERLERİ OLAN İŞVEREN ( Davalı İşverence Feshin Son Çare Olması İlkesinin Dikkate Alındığı İleri Sürülüp Kanıtlanmadığından İşe İade Talebinin Kabulü Gereği )
• FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİ ( Davalı Şirketin Tatilya Eğlence Merkezinde İşlettiği İşyerinden Başka Yerde Bir Çok İşyerinin Olduğu – Davalı İşverence Feshin Son Çare Olması İlkesinin Dikkate Alındığı İleri Sürülüp Kanıtlanmadığından İşe İade Talebinin Kabulü Gereği )
4857/m.18,21
ÖZET : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Davacı davalı şirketin Tatilya Eğlence Merkezinde kiracı olarak işlettiği işyerinde çalışmakta iken, kiralayan şirketin sözleşmeyi sonlandırması üzerine davalı şirket, işyerini kapattığını ileri sürerek davacının iş sözleşmesini feshetmiştir. Davalı şirketin Tatilya Eğlence Merkezinde işlettiği işyerinden başka İstanbul’da ve Türkiye genelinde bir çok işyeri olduğu dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Davalı işverence feshin son çare olması ilkesinin dikkate alındığı ileri sürülüp kanıtlanmamıştır. Mevcut olgulara göre feshin geçerli nedene dayanmadığı kabul edilerek davacının işe iade isteğinin kabulüne karar verilmelidir. Yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş olması hatalıdır.

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.

Davalı işveren, Tatilya Eğlence Merkezinde kiracı olduğunu, kira sözleşmesinin feshedildiğini, böylece şirket tarafından işletmesel bir kararla Tatilya Eğlence İş Merkezinin kapatılmasına karar verildiğini, iş sözleşmesinin bu nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece feshin geçerli nedene dayandığı sonucuna varılarak davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı davalı şirketin Tatilya Eğlence Merkezinde kiracı olarak işlettiği işyerinde çalışmakta iken, kiralayan şirketin sözleşmeyi sonlandırması üzerine davalı şirket, işyerini kapattığını ileri sürerek davacının iş sözleşmesini feshetmiştir. Davalı şirketin Tatilya Eğlence Merkezinde işlettiği işyerinden başka İstanbul’da ve Türkiye genelinde bir çok işyeri olduğu dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Davalı işverence feshin son çare olması ilkesinin dikkate alındığı ileri sürülüp kanıtlanmamıştır. Mevcut olgulara göre feshin geçerli nedene dayanmadığı kabul edilerek davacının işe iade isteğinin kabulüne karar verilmelidir. Yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş olması hatalıdır.

Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş Kanunun 20. maddesinin 3.fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda belirtilen nedenlerle;

1- İstanbul 4.İş Mahkemesinin 7.9.2006 gün ve 392-521 sayılı kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,

2- İşverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe İADESİNE,

3- Davacının yasal sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının fesih nedeni ve kıdemi dikkate alınarak 5 aylık ücreti olarak belirlenmesine,

4- Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine,

Davacının işe başlatılması halinde varsa ödenen ihbar ve kıdem tazminatının bu alacaktan mahsubuna,

5- Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6- Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 400.YTL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

7- Davacı tarafından yapılan ( 31.40 ) YTL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

8- Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye İADESİNE, kesin olarak oybirliğiyle, 05.02.2007 tarihinde karar verildi.