Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İrtikap Suçu ve Cezası

T.C.
YARGITAY
5. CEZA DAİRESİ
E. 2011/279
K. 2011/2992
T. 13.4.2011
• İRTİKAP VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Usulen Dava ve Duruşmalar Bildirilmeden Davaya Katılma ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Mağdur ve Katılanlar İçin Öngördüğü Haklardan Yararlanma Olanağı Sağlanmadan Yargılamaya Devam Edilerek Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
• DAVAYA KATILMA ( İrtikap ve Görevi Kötüye Kullanmak – Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Mağdur ve Katılanlar İçin Öngördüğü Haklardan Yararlanma Olanağı Sağlanmadan Yargılamaya Devam Edilerek Hüküm Kurulamayacağı )
• DURUŞMADAN HABERDAR EDİLME ( Suçtan Zarar Gören Üniversite Rektörlüğünün Bu Sıfatının Gereği Olarak C.M.K.nun 234/B Md. Gereğince Kovuşturma Evresinde Sahip Olduğu Davaya Katılma ve Öteki Haklarını Kullanabilmesi İçin Duruşmadan Haberdar Edilmesi Gerektiği )
5271/m.234/b,237
ÖZET : Suçtan zarar gören Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün bu sıfatının gereği olarak C.M.K.nun 234/b maddesi gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmesi için duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği halde, usulen dava ve duruşmalar bildirilmeden, davaya katılma ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun mağdur ve katılanlar için öngördüğü haklardan yararlanma olanağı sağlanmadan yargılamaya devam edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

DAVA : İrtikap, görevi kötüye kullanmak ve 2238 Sayılı Yasaya muhalefet suçlarından sanıkların yapılan yargılanmaları sonunda: 2238 Sayılı Yasaya muhalefet suçundan sanıklar Nejla ve Serdar’ın mahkumiyetlerine ve sanık Aysun’un beraetine, irtikap suçundan Mehmet E., Seyit M.’in mahkumiyetlerine, görevi kötüye kullanmak suçundan sanıklar Mehmet E., Seyit M. ve Mehmet K.’ın beraetlerine dair. Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 19.9.2006 gün ve 2004/228 Esas, 2006/569 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi müşteki Ankara Üniversitesi Rektörlüğü vekili, katılanlar vekili ve sanıklar Seyit M., Memet E., Serdar ve Nejla müdafiileri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 20.5.2004 tarihli iddianameyle sanıklar Seyit M., Sadık E., Memet E, A., Necla Y., Serdar K., ve Aysun K., haklarında irtikap ve 2238 Sayılı Yasaya muhalefetten suçlarına ilişkin olarak açılan kamu davalarıyla ilgili olarak talep üzerine 14.7.2004 tarihli celsede verilen katılma kararının bu suçlarla sınırlı olduğu, görevi kötüye kullanma suçundan dolayı sanıklar Seyit M., Sadık E., Memet E. A. ve Mehmet K. K. haklarında açılıp birleştirilen kamu davalarına ilişkin suçtan zarar gören Nursel, Ali ve Ayşe G. vekilinin birleştirme kararını veren Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesine sunduğu 26.1.2006 tarihli katılma dilekçesi üzerine verilmiş bir katılma kararının bulunmaması ve ayrıca sanıkların cezalandırılmasına dair 19.9.2006 tarihli celsedeki beyanının görevi kötüye kullanmak suçuyla ilgili açılıp birleştirilen bu kamu davalarına C.M.K. 237/1. maddesine uygun katılma talebi niteliğinde olduğu halde mahkemece bu hususta 5271 Sayılı C.M.K.un 238/3. maddesi uyarınca olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi,

Suçtan zarar gören Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün bu sıfatının gereği olarak C.M.K.nun 234/b maddesi gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmesi için duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği halde, usulen dava ve duruşmalar bildirilmeden, davaya katılma ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun mağdur ve katılanlar için öngördüğü haklardan yararlanma olanağı sağlanmadan yargılamaya devam edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, müşteki Ankara Üniversitesi Rektörlüğü vekili, katılanlar vekili ve sanıklar Seyit M., Memet E., Serdar ve Nejla müdafiilerin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden esası incelenmeyen hükümlerin 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek C.M.U.K.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 13.4.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.