Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İcradan Satış Nasıl Olur Hacizli Malların Satışı

 

1- İlk olarak İcra İflas Kanununda süresi içerisinde satış isteminde bulunulduğunda ve fakat ihalenin feshi yada malın satılamaması nedenleri ile satışın alacaklının iradesi dışında yapılamadığı hallerde haczin düşeceğine dair bir hüküm yoktur.

2- Benzer sorunlar , İHALENİN FESHİ davalarından dolayı ihalenin fesh edilmesi hhallerinde mevcut hacizlerin akibetlerinin ne olacağı hususunda tartışma yaratmıştır.

12 HD. 23.3.1981 T. E:1054 k: 2830 sayılı ilamında belirtildiği gibi
“.. … süresinde satış istendiği , menkulün satıldığı ,şikayet üzerine ihalenin fesh edildiği , takibin yani satışın talebinin geri alınması diye bir hususun mevcut olmadığı ,maddede ihalenin feshi halinde haczin kalkacağına dair bir hüküm bulunmadığı halde , aksine düşüncelerle …..”

Yine
12 HD. 4.3.1980.T. E: 10650 K: 2001
Satış Yapıldıktan sonra ,ihalenin feshinin satışın geri alınması niteliğinde bulunmadığını…….

Yine
12 HD 27.10.1970 T. E 7972 K 8787
……. alacaklı müteaddit defalar satış talebinde bulunmuş ve bunları geri almıştır. .Fakat her geri alış tarihinden itibaren bir yıl geçmeden tekrar satış talebinde bulunduğuna ve en son istek satışın durdurulmasına matuf olup, geri alınması bahis konusu olmadığına ….. bir senelik süreler geçmeden durdurulan satışın tekrar istendiği anlaşılmakla….. haczin düştüğünün kabulü gerekmiyeceği ……