Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İCRA VE İFLAS KANUNU’NDA SÜRELER

İcra ve İflas Kanunu’nda süreler çok önemlidir. Eğer bu süreler kaçırılırsa hak kayıpları yaşanabilir. Bu nedenle bu sürelere mutlaka riayet edilmelidir.
devlet aleyhine tazminat davası açma süresi öğrenme tarihinden itibaren 1 yıl, herhalde fiilin vuku bulduğu  tarihten itibaren 10 YIL
İcra ve İflas daireleri aldıkları paraları ve kıymetli evrak ve değerlişeyleri tevdii süresi
şikayet süresimuamelelerin öğrenildiği tarihten itibaren 7 GÜN
tetkik merciinde duruşma yapılmayan işlerde karar verme süresi 10 GÜN
tetkik merciindeki duruşmaların -en fazla- ertelenme süresi 30 GÜN
ilamda hükmolunan gayrımenkulü teslim süresi İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
taşınmazların tahliye ve tesliminde, taşınmaz içinde bulunup da, ilama dahilolmayan eşyanın borçlu tarafından, icra dairesinin teslim ettiği yerden vealacaklıdan alınma süresi borçlu eşyanın bulunduğu mahalde ise 5 değil ise 30 GÜN
kaldırılmasına veya yerine getirilmesine hükmolunan irtifak hakları ile gemiüzerindeki intifa haklarına ilişkin ilamların yerine getirilme süresi
İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
para ve teminat verilmesi hakkındaki ilamlarda; borcun ödenme ve teminatınverilme süresi
İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
ilamlı takiplerde icranın geri bırakılmasını isteme süresi
İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
ilamın zamanaşımına uğramadığı konusunda genel mahkemede dava açmasüresi icranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin kendisine tebliğindensonra 7 GÜN
ilama dayalı takiplerin zamanaşımı süresi
son muameleden itibaren 10 YIL
ticareti terk eden tacirler hakkında iflas yoluyla takipte bulunma süresi
ilan tarihinden itibaren 1 YIL
ticareti terk eden tacirlerin haczi kabil malları üzerinde tasarruftabulunmamasüresi
mal beyanının tevdii tarihinden itibaren 2 AY
ticareti terk eden tacirlerin temlik hakkının sınırlanması konusunda sicileverilen şerh süresi
mal beyanının tevdii tarihinden itibaren 2 AY
ticareti terk edenlerin durumu ticaret siciline bildirim zorunluluğu süresi
terk tarihinden itibaren 15 GÜN
borçlunun ailesinden birinin ölmesi halinde takibin tatili süresi
ölüm günü ile beraber 3 GÜN

terekenin borçlarında -ölüm nedeniyle- takibin tatili süresi
ölüm günü ile beraber 3 GÜN
sürenin sonunun talik gününe rastlaması halinde ek süre talikin bitiminden sonra 1 GÜN

genel haciz yoluyla takiplerde; borcun ödenme süresi
ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
genel haciz yoluyla takiplerde; imza itirazında bulunma süresi

ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
genel haciz yoluyla takiplerde; mal beyanında bulunma süresi
ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

imzaya itiraz halinde, alacaklının icra dairesinden, tatbike medar imzalarıncelbini isteme süresi DERHAL
itirazın iptali davası açma süresi
itirazın tebliği tarihinden itibaren 1 YIL
itirazın kesin olarak kaldırılmasını isteme süresi
itirazın tebliği tarihinden itibaren 6 AY
itirazın geçici olarak kaldırılmasını isteme süresi
itirazın tebliği tarihinden itibaren 6 AY
borçluya hesap özetini noter aracılığıyla gönderme süresi
faiz tahakkuk döneminden itibaren 15 GÜN
hesap özetine itiraz süresi
hesap özetinin alındığı tarihten itibaren 1 AY
borçtan kurtulma davası açma süresi
İtirazın muvakkaten kaldırılması kararının tefhim veya tebliğinden itibaren 7GÜN

sonradan kazanılan malları beyan süresi kazanma tarihinden itibaren 7 GÜNyetişmemiş mahsullerin haczedilebilme süresi yetişme zamanından en çok 2 AY önce
1. haciz ihbarnamesine itiraz süresi haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

İcra Takibinde Süreler Nasıl Hesaplanır

İcra ve İflas Kanunu’nda süreler hesaplanırken ay veya yıl olarak belirlenen sürelerde , ayın veya yılın hangi günü işlemeye başlamış ise, biteceği ay veya yılın aynı gününde biter. Eğer sürenin biteceği ayın sonunda böyle bir gün yok ise, aynı ayın son gününde biter.

Bir sürenin biteceği gün resmi tatile denk gelirse, resmi tatili takip eden ilk gün biter.

Süre son günün mesai saati sonunda bitmiş sayılır.

Güneşin batmasından 1 saat sonra ve güneşin doğmasından 1 saat öncesi gece vakti kabul edilir. Gece vaktinde ve tatil günlerinde takip muameleleri yapılmaz. Fakat gece iş gören yerlerde, gece vakti hasılat haczi mümkün olur.

Tatil günlerinde haciz ve tebligat yapılabilir. Muhafaza tedbirleri alınabilir. Borçlunun mal kaçırdığının anlaşıldığı halde, gece vakti dahi haciz yapılabilir.

Kanunda belirtilen süreler kamu düzenine ilişkindir. Bu süreler, resen uygulanır, sözleşme ile değiştirilemez.

İcra işlemine süresinde itiraz edilememişse, gecikmiş itiraz yoluna başvurulabilir.

İcra müdürünün belli süreler ile ilgili işlemlerine karşı İcra Tetkik merciine şikayet yoluna gidilebilir.