Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İbranamenin Geçerlilik Şartları Geçerliliği

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2007/21719
K. 2008/14219
T. 3.6.2008
• İBRANAME İLE SAVUNMANIN ÇELİŞMESİ (Davalının Davacının Kıdem ve İhbar Tazminatı ile Diğer İşçilik Alacakları İsteminin Haksız Olduğunu İleri Sürdüğü Halde Alacakların İbranameye Dayanarak Ödendiğini Savunması – Davalının Çelişki İçeren Savunması Karşısında Geçerli Bir İbradan Söz Edilmeyeceği)
• İBRANAMENİN GEÇERSİZ OLMASI (İşçinin Kıdem İhbar ve İşçilik Alacakları İsteminin Haksız Olduğu Savunması Karşısında Ayrıca Dava Konusu Alacakların İbraname ile Ödendiği Savunmasının Çelişki Oluşturduğu – İbranamenin Çelişkili Savunma Karşısında Geçersiz Olduğu)
4857/m. 17, 41, 46, 47
1475/m. 14
ÖZET : İbranamenin içeriği ile davalı işverenin savaunması arasında çelişkili bir durum söz konusudur. Bu durumda hukuken geçerli bir ibranameden söz edilemez.

DAVA : Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, fazla mesai, hafta tatili, resmi, dini ve milli bayram gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ö. F. Tüfek tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı iş sözleşmesinin haksız feshi nedeni ile kıdem tazminatı ihbar taziminatı, hafta tatili çalışma ücreti, fazla çalışma ücreti, resmi tatil, milli ve dini bayram tatil alacaklarının tahsilini talep etmiştir.

Davalı, davacının kendi istiği ile işten ayrılması, çalışmasına davalı şirketin son vermemesi nedeni ile kıdem ihbar tazminatı istemesinin mümkün olmadığını , fazla çalışma, resmi tatil ücreti istemlerinin haksız olduğunu, 31.5.2005 tarihli posta havalesi ile yapılan ödeme sonrası, ibraneme imzaladığını davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece savunmaya değer verilerek, ibranamenin geçerli olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Davalı işveren davacının kıdem ihbar tazminatı istemesinin mümkün olmadığını , fazla çalışma resmi tatil ücreti istemlerinin haksız olduğunu ileri sürdüğüne göre, ayrıca ibranameye dayanarak ödendiği savunması açık bir çelişki oluşturur İbranamenin içeriği ile davalı işverenin savaunması arasında çelişkili bir durum söz konusudur. Bu durumda hukuken geçerli bir ibranameden söz edilemez. Davacı istekleri, mahkemece bir değerlendirmeye tabi tutularak karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 03.06.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.