Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Çocukla Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2010/9839
K. 2010/16099
T. 5.10.2010

• ÇOCUK İLE KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİN DAVA ( Boşanma Davasının Açıldığı Öğrenilmeden Açıldığı/Boşanma Davasında Buna İlişkin Karar Verildiği İçin Bu Davanın Konusuz Kaldığı – Davalının Haksız Olduğu Gözetilmeden Vekalet Ücretinden Davacının Sorumlu Tutulamayacağı )

• VEKALET ÜCRETİ ( Çocuk İle Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin Davada Boşanma Davasında Hüküm Kurulduğu İçin Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararı/Davacının Haklı Olduğunun Kanıtlandığı – Davalının Haksız Olduğu Gözetilmeden Davacı Aleyhine Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği )

• BOŞANMA DAVASI ( Öğrenilmeden Önce Açılan Çocuk İle Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin Davada Boşanma Davasıyla Davacının Haklılığının Kanıtlandığı )

1086/m.417/1, m.438/7

ÖZET : Çocuk ile kişisel ilişki kurulmasına ilişkin dava, davalı kadın tarafından açılan boşanma davasının dava dilekçesinin tebliğinden önce açılmıştır. Davanın konusuz kaldığından bahisle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Anılan boşanma davası yargılaması sırasında küçük ile baba arasında kişisel ilişki kurulması, keza nihai kararda çocukla baba arasında kişisel ilişki kurulması nedeniyle çocuk ile kişisel ilişki kurulmasına ilişkin davada davacının haklılığı kanıtlanmıştır. Dava açıldığında davalı tarafın haksız olduğu gözetilmeden vekalet ücretinden davacı tarafın sorumlu tutulması hukuka aykırıdır. Yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmez.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Mahkemece davanın konusuz kaldığından bahisle “karar verilmesine yer olmadığına” şeklinde hüküm kurulmuştur.

Çocuk ile kişisel ilişki kurulmasına ilişkin bu dava, davalı kadın tarafından açılan boşanma davasının dava dilekçesinin tebliği tarihinden önce açılmıştır. Anılan boşanma davası yargılaması sırasında 1.4.2009 tarihli ara kararı ile küçük Z. ile baba arasında kişisel ilişki kurulması, keza aynı dosyanın nihai kararında çocukla baba arasında kişisel ilişki kurulması nedeniyle bu davada davacının haklılığı kanıtlanmıştır. Dava açıldığında davalı tarafın haksız olduğu gözetilmeden vekalet ücretinden davacı tarafın sorumlu tutulması usul ve yasaya aykırıdır. ( HUMK. md. 417/1 ) Ne var ki bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu yönden düzeltilerek onanması gerekmiştir. ( HUMK. m. 438/7 )

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda belirtilen nedenlerle gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 4 nolu paragrafının hüküm fıkrasından çıkarılmasına, hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.