Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu Şikayet

T.C.
YARGITAY
5. CEZA DAİRESİ
E. 2011/861
K. 2011/2827
T. 8.4.2011
• CİNSEL İSTİSMARIN CEBİR VEYA TEHDİT KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ( Maddi Cebirin Gerçekleşip Gerçekleşmediği Karar Yerinde Tartışılmadan Artırım Yapılmasında İsabet Görülmediğinden Bahisle Bozma Öneren Düşünceye İştirak Edilmeyeceği )
• ORGAN SOKMAK SURETİYLE CİNSEL İSTİSMAR ( Sanığın Mağdure’nin Bağırmaması İçin Eliyle Ağzını Kapadığı – Maddi Cebirin Gerçekleşip Gerçekleşmediği Karar Yerinde Tartışılmadan Artırım Yapılmasında İsabet Görülmediğinden Bahisle Bozma Öneren Düşünceye İştirak Edilmeyeceği )
• MADDİ CEBİR ( Cinsel İstismar/Sanığın Mağdure’nin Bağırmaması İçin Eliyle Ağzını Kapadığı – Maddi Cebirin Gerçekleşip Gerçekleşmediği Karar Yerinde Tartışılmadan Artırım Yapılmasında İsabet Görülmediğinden Bahisle Bozma Öneren Düşünceye İştirak Edilmemesi Gereği )
5237/m.103
ÖZET: Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve organ sokmak suretiyle ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun cinsel istismarı suçlarında, sanığın suç tarihinde 8 yaşında olan mağdurenin bir elini tutarak zorla kendi cinsel organını ellettiği diğer eli ile de bağırmaya çalışan mağdurenin ağzını kapattığı oluşu mahkemece de bu şekilde kabul edilen eylemde cebrin mevcut olmasına Dairemizin istikrar kazanmış uygulamalarının da anılan doğrultuda bulunmasına göre tebliğnamede olayda maddi cebirin gerçekleşip gerçekleşmediğinin gerekçeleri karar yerinde gösterilip tartışılmadan TCK.nun 103/4. maddesi ile artırım yapılmasında isabet görülmediğinden bahisle bozma öneren düşünceye iştirak edilmemiştir.

DAVA : Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve organ sokmak suretiyle ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun cinsel istismarı suçlarından sanığın yapılan yargılanması sonunda; atılı suçlardan mahkümiyetine dair, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 09.04.2010 gün ve 2009/9 Esas, 2010/87 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanığın Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2008/401 Esas sayılı dava dosyasında bir başka mağdureye yönelik eylemi nedeniyle 14.07.2008 tarihinde tutuklandığının anlaşılması karşısında Kahramanmaraş 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 26.12.2008 gün ve 2008/203 sorgu sayılı tevkif müzekkeresinin infaz görüp görmediğinin kurumdan sorularak karar başlığında tevkif tarihinin buna göre mahallinde düzeltilmesi olanaklı kabul edilmiş, yapılan soruşturma ve kovuşturma toplanan deliller, katılanın hükme esas alınan beyanları ile bu beyanları doğrulayan doktor raporları ve tüm dosya kapsamına göre sanığın suç tarihinde 8 yaşında olan mağdurenin bir elini tutarak zorla kendi cinsel organını ellettiği diğer eli ile de bağırmaya çalışan mağdurenin ağzını kapattığı oluşu mahkemece de bu şekilde kabul edilen eylemde cebrin mevcut olmasına Dairemizin istikrar kazanmış uygulamalarının da anılan doğrultuda bulunmasına göre tebliğnamede olayda maddi cebirin gerçekleşip gerçekleşmediğinin gerekçeleri karar yerinde gösterilip tartışılmadan TCK.’nun 103/4. maddesi ile artırım yapılmasında isabet görülmediğinden bahisle bozma öneren düşünceye iştirak edilmemiştir.

SONUÇ : Delillerle iddia ve savunma duruşma gözönünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş sübutu kabul olunan fiillerin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan yerinde görülmeyen sanık müdafiin temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükümlerin ONANMASINA, 08.04.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.