Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Banka Kredilerinde Kefilin Sorumluluğuna Gidilmesi, Kredi Kefil Sorumluluğu,Banka Genel Kredi Sözleşmelerinde Kefilin Sorumluluğu

 

T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/2261
K. 2005/13044
T. 26.12.2005
• MENFİ TESPİT DAVASI ( Kefil Olunan Borcun Nakdi Kredi ile Kapatılmış Olması ve Ayrıca Borca Karşılık Borçludan İpotek Alınmış Olması Nedeniyle Kefaletin Sona Erdiğinin Tespiti İstemi )
• KEFİLİN SORUMLULUĞU ( Kefil Olunan Kredi Sözleşmesi Sona Erdiğinden Sorumluluğun Ortadan Kalkması-Kefilin İmzasını Taşımayan Yeni Kredi Sözleşmesinden Sorumlu Tutulamaması )
• KEFİLLİĞİN SONA ERMESİ ( Kefil Olunan Kredi Sözleşmesi Sona Erdiğinden ve Yapılan Yeni Kredi Sözleşmelerinde Kefilin İmzası Bulunmadığından Sorumlu Tutulamaması )
• BANKA KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Bankadan Alınan Kredi ile Önceki Kredi Borcu Kapatıldığından Önceki Kredi Borcuna Kefil Olan Davacının Kefilliğinin Sona Ermesi )
• KEFİLLİK HAKLARINDAN FERAGAT ( Davacı Her Ne Kadar Haklarından Feragat Etmiş Olsada Kefil Olunan Borç Kapatıldığından Artık Sorumluluğuna Gidilememesi )
• KEFALET ( Kredi Sözleşmesinde Kefil Olarak Sorumluluğu İleri Sürülen Davacının Sözleşmede İmzası Bulunmadığından Bağlayıcılığının Bulunmaması )
818/m.493,494
2004/m.72
ÖZET : Davacının müteselsil kefil olarak imzaladığı kredi sözleşmesinde, kefile tanınan haklardan feragat etmesinin somut olayda uygulanma imkanı bulunmamaktadır.05.01.2001 tarihli 1.750.000 Euro’luk sözleşme diğer sözleşmelerden bağımsız olduğundan ve davacının bu sözleşmede imzası bulunmadığından, anılan sözleşme ile ve bankanın kredi kapama yazısına istinaden eski sözleşmelerin sona erdiğinin tespiti ile dava konusu edilen 19.11.1999, 15.12.1999, 21.4.2000, 26.6.2000 ve 8.11.1999 tarihli kredi sözleşmelerinde davacının kefaletinin sona erdiğinin tesbitine karar verilmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki menfi tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vek. Av. Rüştü Kırmacıoğlu ile davalı vek. Av. Haldun O.Berkin’in gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davalı bankanın Antalya Şubesi ile dava dışı kredi borçlusu MBT Turizm Pazarlama San ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan 19.11.1999, 15.12.1999, 21.4.2000, 26.6.2000 ve 8.11.1999 tarihli toplam 420.000.000.000.-TL.’lik ve 70.000. DEM’lik genel kredi sözleşmelerinin davacı Gimsa Gediz İplik Mensucat A.Ş. tarafından müteselsil kefil sıfatı ile imzalandığı, yine davalı bankanın Antalya Şubesi ile kredi borçlusu arasında 5.1.2001 tarihli 1.750.000 Euro’luk Genel Kredi Sözleşmesi imzalandığı davacının bu sözleşmede kefalet imzasının bulunmadığı konularında ihtilaf bulunmamaktadır.

Davacı vekili, müvekkilinin kefili bulunduğu kredi sözleşmelerinden doğan borcun 5.1.2001 tarihli 1.750.000 Euro’luk nakdi kredi ile kapatıldığını, bankanın bu kredi ile ilgili olarak borçludan ayrıca ipotek aldığını ve ayrıca Mete Bülgün, Evrensel Erdoğan ve Gediz Gimsa Holding A.Ş.’nin kefaletlerini de aldığını, müvekkilinin kefaletinin ortadan kalktığını ve hiçbir sorumluluğu kalmadığını, bankaya gönderilen ihtarnamelerden sonuç alınamadığını belirterek bankaya verilen kefaletin hukuki sebebinin kalmadığının, kefaletin sona erdiği mali ve hukuki hiçbir sorumlulukları bulunmadığının tesbitini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının imzaladığı Genel Kredi Sözleşmelerindeki kefaletin süresiz kefalet olduğunu davacının yeni krediler için kefaletinin bulunmadığını bildirir bir ihtar göndermediğini 5.1.2001 tarihli sözleşme ile kullandırılan krediden sonra 18.5.2001 tarihinde gönderdiği ihtarnamede BK.nun 493-494. maddeleri gereği kefaletten beri kalınmasını talep ettiğini oysa kredi sözleşmelerinin 15.2/b maddesinde davacının kendisine kefaletten kurtulma imkanı veren haklarından feragat ettiğini belirterek hukuki mesnedi bulunmayan davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna göre davacının müteselsil kefil olarak imzaladığı kredi sözleşmelerinin 15/2/b Maddesi ile BK.nun 493 ve 494. maddeleri ile tanınmış haklardan feragat etmesinin somut olayda uygulanma imkanı bulunmadığını 5.1.2001 tarihli 1.750.000 Euro’luk sözleşmenin diğer sözleşmelerden bağımsız olduğunu ve davacının bu sözleşmede imzası bulunmadığı, anılan sözleşme ile ve bankanın kredi kapama yazısına istinaden eski sözleşmelerin sona erdiği bu nedenle davanın kabulüne dava konusu edilen 19.11.1999, 15.12.1999, 21.4.2000, 26.6.2000 ve 8.11.1999 tarihli kredi sözleşmelerinde davacının kefaletinin sona erdiğinin tesbitine karar verilmiş hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle davacının davadan önce davalıya gönderdiği ihtarnamelere olumsuz cevap verildiğinden davacının dava açmakta hukuki yararı bulunmasına göre yerel mahkeme kararının oyçokluğuyla ONANMASINA, vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davacı yararına takdir edilen 450.00.-YTL. duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 26.12.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.