Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Türkiye’de Tanıma Tenfiz

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/9244
K. 2008/9002
T. 19.6.2008

• YABANCI MAHKEME ( BOŞANMA ) KARARININ TANINMASI ( Yabancı Mahkeme İlamının İlamı Veren Yargı Organı Tarafından Onanmış Örneğinin ve Onanmış Tercümesinin Sunulmasının Yeterli Olduğu )

• TANIMA ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Yasa Uyarınca Yabancı Mahkeme İlamının İlamı Veren Yargı Organı Tarafından Onanmış Örneğinin ve Onanmış Tercümesinin Sunulmasının Yeterli Olduğu )

• İLAMIN ONANMIŞ ÖRNEĞİ ( Yabancı Mahkeme ( Boşanma ) Kararının Tanınması – Yabancı Mahkeme İlamının İlamı Veren Yargı Organı Tarafından Onanmış Örneğinin ve Onanmış Tercümesinin Sunulmasının Yeterli Olduğu )

5718/m.53/1

ÖZET : Davacı, Hollanda mahkemesince verilen boşanma kararının, tanınmasına karar verilmesini istemiştir. Hükümden sonra yürürlüğe giren 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanununun 53/1. maddesinde; yabancı mahkeme ilamının, ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneğinin ve onanmış tercümesinin sunulması yeterli kabul edilmiştir. Mahkemece; “yabancı ilamın onanmış aslının verilen kesin süreye rağmen davacı tarafından sunulmadığı” gerekçe gösterilerek istek reddedilmesi isabetsizdir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı, Hollanda mahkemesince verilen boşanma kararının, tanınmasına karar verilmesini istemiş, mahkemece; “yabancı ilamın onanmış aslının verilen kesin süreye rağmen davacı tarafından sunulmadığı” gerekçe gösterilerek istek reddedilmiştir.

Kararı davacı temyiz etmiştir.

Hükümden sonra 12.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanununun 53/1. maddesinde; yabancı mahkeme ilamının, ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneğinin ve onanmış tercümesinin sunulması yeterli kabul edilmiştir.Bu husus gözetilerek işin esasının incelenmesi için hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.06.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.