Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Türk Ceza Kanunu Madde 244 – Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme

BİLİŞİM SUÇLARI

TÜRK CEZA KANUNU MADDE 244 – Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

1 Madde metni
Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

Madde 244- (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

2 Madde gerekçesi
MADDE 244.– Maddenin birinci fıkrasında bir bilişim sisteminin iş*leyişini engelleme, bozma, sisteme hukuka aykırı olarak veri yerleştirme, var olan verileri başka bir yere gönderme, erişilmez kılma, değiştirme ve yok etme fiilleri, suç olarak tanımlanmaktadır. Böylece sistemlere yöneltilen ızrar fiilleri özel bir suç hâline getirilmiştir. Aracın fizik varlığı ve işleme*sini sağlayan bütün diğer unsurları, söz konusu suçun konusunu oluştur*maktadır. Fıkrada seçimlik hareketli bir suç meydana getirilmiştir.

İkinci fıkrada, bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi hakkında işlenmesi hâlinde, verilecek cezanın artırılması öngörülmüştür.

Üçüncü fıkrada ise, bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan fiillerin işlen*mesi suretiyle kişinin kendisine veya başkasına yarar sağlaması, ceza yaptı*rımı altına alınmıştır. Ancak, bu fıkra hükmüne istinaden cezaya hükmedile*bilmesi için, fiilin daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmaması gerekir. Bu bakımdan, fiilin örneğin dolandırıcılık, hırsızlık, güveni kötüye kullanma veya zimmet suçunu oluşturması hâlinde, bu fıkra hükmüne isti*naden cezaya hükmedilmeyecektir.

3 Hükümet Tasarısı
12.05.2003 Tarihinde TBMM’ye sevk edilen halinde 346.madde olarak ele alınmıştır.[1]

3.1 Hükümet tasarısı madde metni
Sistemi engelleme, bozma, haksız yarar sağlama
Madde 347- Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üçmilyar liradan onbeşmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir.
Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak veriler sokan veya sistemin içerdiği verileri yok eden veya değiştiren kimseye üç yıldan altı yıla kadar hapis ve onmilyar liradan otuzmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir.
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen eylemlerle fail, başkasının zararına ve kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlarsa iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşmilyar liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para cezasına hükmedilir.
Bu suçlara teşebbüs hâlinde faillere tamamlanmış suç cezası verilir.
3.2 Hükümet tasarısı madde gerekçesi
Madde 347- Madde, birinci fıkrasında bir bakıma bilişim sistemlerine karşı işlenen suçları cezalandırmakta ve böylece sistemlere yöneltilen ızrar fiillerini özel bir suç hâline getirmektedir. Fiiller, aracın fizik varlığını ve işlemesini sağlayan bütün diğer unsurları kapsamaktadır. Fıkrada seçimlik hareketli bir suç meydana getirilmiştir. Suçun maddî unsurları sistemin kendisini veya sistemin işlemesini sağlayan unsurları engellemek veya bozmaktır.
İkinci fıkrada bilişim sistemine kasten veri sokulması veya verilerin yok edilmesi yahut değiştirilmesi suç hâline getirilmiştir. 346 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan ve fiili, netice nedeniyle ağırlaştıran hâllerin kasten gerçekleştirilmesi bu fıkra ile suç hâline getirilmiş olmaktadır.
Üçüncü fıkrada 346 ncı maddenin gerekçesinde de belirtildiği gibi failin başkasının zararına ve kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamak amacıyla bilişim sistemine girilmesi cezalandırılmaktadır. Fıkrada geçen “haksız bir çıkar” sözcükleri maddî yararlan ifade etmektedir.